Vad är en orosanmälan?

Personal som arbetar i barnhälsovården och kommunen har anmälningsskyldighet. Det betyder att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller känner en oro för att ett barn far illa. En anmälan betyder inte att man anmäler till exempel en förälder, utan att man anmäler sin oro för barnet. Personen som gör anmälan […]

Read more

Vad kan jag få hjälp med vid ett gemensamt hembesök?

Tillsammans med dig/er kan sjuksköterskan och familjebehandlare/föräldrastödjare utforska er situation och erbjuda stöd utifrån era behov. Vi har olika kunskaper och olika verktyg för att hjälpa. Det kan till exempel handla om hur ni kan hantera stress i vardagen eller få hjälp med att förstå barnets signaler, kommunicera och hantera barnets reaktioner och känslor.

Read more

Varför samarbetar barnhälsovården med socialtjänstens familjestödjande verksamhet?

Vi samarbetar för att kunna erbjuda alla föräldrar och barn stöd och hjälp när ett behov uppdagas. Detta innebär att du som förälder/ni som föräldrar, kan träffa din/er BHV-sjuksköterska tillsammans med en familjebehandlare. Dom kan erbjuda dig/er riktat stöd i ditt föräldraskap.

Read more

Vad gör socialtjänstens familjestödjande verksamhet?

Den del av socialtjänstens verksamhet som arbetar med råd och stöd till familjer finns i alla kommuner. De som arbetar där kan kallas till exempel föräldrastödjare, familjebehandlare, familjelots eller liknande. De har särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och kan hjälpa […]

Read more

Kan jag tacka nej?

Ja, det är helt frivilligt att fylla i formuläret, det är ett erbjudande att få berätta och få stöd om man så önskar.

Read more

Var dokumenteras det som framkommer?

Information från besöket om barnets hälsa och miljö dokumenteras i barnets journal. Om du och din sjuksköterska behöver samtala mer kring dina svar, dokumenteras det i din journal.

Read more

Vad händer med svaren?

När du fyllt i formuläret, kommer du och din sjuksköterska ha ett samtal utifrån dina svar. Om behov eller önskan om stöd framkommer kan sjuksköterskan hjälpa dig vidare för att få rätt hjälp. Ibland erbjuds ett gemensamt besök tillsammans med någon från socialtjänstens familjestödjande verksamhet. Svaren som fylls i på iPaden förs över till en […]

Read more

Hur går det till?

Du får fylla i ett formulär med 18 kryssfrågor på en iPad eller papper. Formuläret fylls i, inne på rummet hos sjuksköterskan. Vid vissa besök kommer du att få fylla i formuläret enskilt, vid andra får båda föräldrarna som är med på besöket fylla i formuläret. Formuläret finns översatt på de tolv vanligaste språken.

Read more

Varför får jag fylla i detta formulär när jag kommer till BVC?

En stor del i barnhälsovårdens uppdrag är att hjälpa och stötta familjer. Formuläret lämnas ut till alla vid vissa förutbestämda besök på BVC. Tanken är att ge föräldrar en möjlighet att samtala om hur man har det och om de finns något man skulle behöva stöd kring.

Read more

När släpps BRA för yngre barn?

Projektet beräknas avslutas i oktober 2023. Då är målet att ha färdiga kommunikationsverktyg för barn 3-6 år. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. Efter projektets slut kommer kommunikationsverktygen testas i en pilot, och sen att […]

Read more