Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Om oss

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar utbildningar, konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.

Vår vision


Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Vår verksamhet

Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos yrkesverksamma som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.
  • Utbilda yrkesverksamma i metoder och modeller.
  • Att arrangera konferenser, webbinarier och seminarier.
  • Publicera böcker och rapporter.
  • Driva utvecklingsprojekt inom nya områden.

Driver utvecklingsprojekt

Barnhuset tar också egna initiativ till olika utvecklingsprojekt. Det kan t.ex. handla om att samla och sprida kunskap inom ”nya” ämnesområden, stödja utvecklingsarbete av behandlingsmetoder, gruppverksamhet och socialt arbete som rör barn och ungdomar. Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Publicerar böcker och rapporter

Allmänna Barnhuset ger ut böcker och rapporter i frågor som rör socialt utsatta barn och unga. Böckerna/rapporterna är huvudsakligen kunskapssammanställningar inom ett särskilt område, eller redovisningar av forskningsprojekt. Vi ger ut ca fyra till sex böcker/rapporter per år. Läs/beställ här.

Stödjer forskning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor till forskning som är fokuserad på barn- och ungdomsfrågor med social och psykosocial inriktning. Vi stöttar forskning som bedöms vara till nytta för samhället och/eller den sociala praktiken. Vi ordnar också konferenser och seminarier för att sprida kunskap från denna forskning. Läs mer om de forskningsprojekt som Barnhuset stödjer. 

Utbildar

Vi utbildar personal i ämnen, motoder och modeller som knyter an till våra olika temaområden. Vi utbildar bland annat i BRA-samtal, Efter barnförhöret och KIBB. Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. KIBB är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Läs mer och anmäl dig.

Mötesplatser och nätverksplatser

En stor del i vårt uppdrag är kunskapsspridning. För att nå så många som möjligt med kunskap från våra projekt, forskning och praktik anordnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset regelbundet olika konferenser, webbinarier och seminarier. Bland annat är vi arrangör av den nationella kongressen Barnrättsdagarna. Vi arrangerar även flertalet nätverksplatser så som Barnrättstorget i Almedalen och mindre nätverk för specifika yrkesgrupper. Läs mer om våra mötesplatser

Stora Priset

Stora Priset delas ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset till en person, förening eller organisation som gjort en stor insats som befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige. Läs mer om Stora Priset och tidigare pristagare.

Organisation

Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter. Alla utses av regeringen. Läs mer här. 

Finansiering

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets reglemente beskrivs stiftelsens ändamål: att verka för god vård och uppfostran av barn som är i behov av särskild omsorg och en i övrigt förbättrad social barnavård. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med egen förvaltning som rapporterar till Socialdepartementet. Regeringen utser styrelsen på en mandatperiod på 4 år. Verksamheten finansieras inte av statliga anslag utan finansieras i enlighet med reglementet via avkastningen från förvaltade medel. Läs mer här.

Sätra Bruk AB

Stiftelsen Allmänna Barnhusets dotterbolag Sätra Bruk AB driver skogsbruk, vattenkraft, jordbruk och en konferensanläggning. Konferensgården går även att hyra för organisationer eller företag. Sätra Bruk AB  ligger i Undenäs i Västra Götaland. Överskottet av verksamheten går till Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Läs mer om Sätra Bruks Herrgård.

Verksamhetens bakgrund

När Barnhuset grundades 1633 var det som ett hem för föräldralösa barn och ensamstående mödrar. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft tog Barnhuset emot barn och placerade dem i fosterhem. Barnhuset var också engagerat i att utveckla fosterbarnsverksamheten genom att bland annat uppmärksamma barnens behov. Fosterbarnsverksamheten avslutades helt under 1960-talet.

Bilderna på webbplatsen

Barnen som figurerar i bilder på den här webbplatsen har ingen koppling till Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet om inte annat anges.

På engelska

På engelska heter Stiftelsen Allmänna Barnhuset Children´s Welfare Foundation Sweden.