Det är mitt liv

Barn som inte får välja sin framtida partner

Flera forskningsstudier har genom åren visat på att många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Här hittar du material som ska fungera som stöd för lärare i samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med elever.

Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Det är vanligare att elever som har en eller båda föräldrar födda utanför Norden inte får välja själva, men även barn med svenskfödda föräldrar kan begränsas i sina val. Det kan handla om att inte själv få välja vem en ska gifta sig eller bo tillsammans med som vuxen (eller om en överhuvudtaget vill gifta sig). Det kan också handla om att inte få välja hur en ska se ut eller vad en ska ha på sig, att inte få välja kompisar eller vad en ska göra med kompisarna och/eller att inte få välja fritidsaktiviteter, utbildning, religion eller politisk uppfattning.

Med utgångspunkt i studien Våld mot barn 2016 har Carolina Jernbro och Åsa Landberg analyserat och beskrivit de samband som finns vad gäller att inte få bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel. Resultaten har sammanfattats i rapporten Det är mitt liv! som getts ut i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland.

De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel, 88 procent hade utsatts för någon form av barnmisshandel någon gång under uppväxten jämfört med 42 procent. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.
Från rapporten Det är mitt liv

Lärarhandledning till filmen Det är mitt liv

I samarbete med Länsstyrelsen Östergötland har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en lärarhandledning till filmen Det är mitt liv. Filmen tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.
Handledningen är tänkt att underlätta arbetet med att informera om hedersrelaterat våld och förtryck i klassrummet.

Den kan:

  • vara ett stöd till lärare i samtalet med eleverna efter filmen
  • skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner
  • visa hur skolan kan arbeta med frågorna

Ladda ner lärarhandledningen här!

Filmen Det är mitt liv


Om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv. Filmen tar upp de rättigheter man har som ung i Sverige och vart man kan vända sig om dessa rättigheter kränks.

Har du frågor om projektet?

Åsa Landberg

Sakkunnig Våld mot barn 076-809 56 07