BRA – Barns rätt som anhöriga

BRA-modellen för samtal med barn

BRA-samtal är en beprövad modell för att stödja personal inom kommuner, regioner och ideella organisationer i samtal med barn när de är anhöriga.

BRA-samtal är en enkel och flexibel modell utvecklad med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap. 7§), barnkonventionen och socialtjänstlagen. Syftet är att barn och unga ska få uttrycka sitt behov av information och hjälp när de är anhöriga. Målgrupp är barn 7-18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

 • missbruks- eller spelproblem,
 • psykisk sjukdom, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning,
 • en allvarlig fysisk sjukdom/skada, eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling. Modellen kan även användas med anledning av att barnet kommer till ett skyddat boende med sin förälder.

Ladda ned utskriftsvänlig folder om BRA-samtal

Boka en utbildning i BRA-samtal

Film om BRA-samtal


Det finns många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som dom bor tillsammans med, som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom, en skada, eller vars förälder dör.

Barnets delaktighet och rättigheter är grunden

När barn är anhöriga har de rättigheter som också är viktiga skyddsfaktorer. Det är en central utgångspunkt i BRA-samtal och handlar om barnets

 • Rätt att veta
 • Rätt att få hjälp
 • Rätt att må bra
 • Rätt till skola, fritid och vila
 • Rätt att säga sin åsikt och bli lyssnad på

Barn och föräldrar skyddar ofta varandra när det finns risk att göra någon ledsen, orolig eller rädd. Barnets delaktighet och rätt att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen är en röd tråd i modellen. I BRA-samtal är den vuxnes roll att lyssna och skapa förutsättningar för barnet att uttrycka sig med hjälp av modellens samtalsverktyg. BRA-samtal innehåller tre delar som kan bestå av ett eller flera samtal:

 1. Introduktionssamtal med barn och förälder
 2.  Enskilda samtal med barnet
 3. Uppföljningssamtal med barn och förälder

Inom ramen för BRA-samtal kan barnet få individuellt anpassad information och tips om olika former av hjälp och stöd. Det kan också komma fram att barnet/familjen behöver mer omfattande insatser. Ibland behöver en anmälan göras till socialtjänsten.

Övergripande är målsättningen att öka barnets handlingsutrymme och förmåga att hantera situationen. På längre sikt handlar det om att stärka barnets utveckling och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har ett pågående utvecklingsarbete för att ta fram kommunikationsverktyg för BRA-samtal för barn 3-6 år.

Flicka med rött hår tittar bort från kameran.
Jag tycker det är väldigt bra, man får kanske lite mer information, man får tänka till om hur just jag har det, inte omgivningen och hur andra tycker att det är utan det är just mina åsikter som är det viktigaste. Jag tycker det var jättebra.
Barn som deltagit i utvecklingsarbetet BRA

Utbildning i BRA-samtal

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Utbildningstillfällen


Utbildning i BRA-samtal finns att välja både som digital eller fysisk på plats i Stockholm. Boka plats på de tillfällen som finns på vår webbplats, eller beställ en egen utbildning för er grupp. Läs mer om utbildningarna och de tillfällen som vi just nu erbjuder på vår bokningssida.

Det skapar en väldigt speciell stämning i en familj när det finns så mycket som är osagt. Jag upplever att det blir en stor lättnad i familjerna efter att barnen har fått information och fått ställa sina frågor. […] BRA-samtal är ett väldigt lätt sätt att arbeta med barns rättigheter på!
Personal som arbetar med patienters barn på traumamottagning för vuxna

Lär dig mer! Läs antologin Barns rätt som anhöriga

Har du frågor om utvecklingsarbetet BRA?

Åsa Lundström Mattsson

Projektledare BRA – Barns Rätt som Anhöriga 073-533 25 53