BRA- Barns rätt som anhöriga

Om BRA-samtal

BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma barns rätt till information och hjälp, när de är anhöriga.

Modellen är utvecklad för samtal med barn och unga mellan 7–18 år, som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

  • missbruks- eller spelproblem,
  • psykisk sjukdom,
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Ledstjärna för utvecklingsarbetet är att se barnet som subjekt och aktör med rätt att få uttrycka sitt eget behov av information och stöd.

Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Barn har rätt till:

  • Information
  • Hjälp
  • Att må bra
  • Skola, fritid och vila
  • Att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på

Bilden ovan visar strukturen och de olika delarna i  BRA-samtal. I modellen ingår introduktionssamtal med föräldrar och barn, samtal med barnet om behovet av information och stöd, samt uppföljningssamtal med barn och föräldrar. Samtalen kan visa på behov av information, stöd eller riktade insatser. BRA-samtal är ett erbjudande som barnet kan tacka ja eller nej till. Det kan aldrig ersätta akuta insatser när ett barn far illa.

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla BRA-samtal för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltar även i ett EU-finansierat projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Projektet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende.

Filmen om BRA


Det är många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som dom bor tillsammans med, och som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör.

Det skapar en väldigt speciell stämning i en familj när det finns så mycket som är osagt. Jag upplever att det blir en stor lättnad i familjerna efter att barnen har fått information och fått ställa sina frågor. […] BRA-samtal är ett väldigt lätt sätt att arbeta med barns rättigheter på!
Personal som arbetar med patienters barn på traumamottagning för vuxna

Utbildning i BRA-samtal

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Läs mer och boka en utbildning

Beställ antologin Barns rätt som anhöriga

BRA-samtal för yngre barn


Läs mer om utvecklingsprojektet

Har du frågor om utvecklingsarbetet BRA?

Åsa Lundström Mattsson

Samordnare för utvecklingsarbetet BRA, Barns Rätt som Anhöriga 073-533 25 53