Riktlinjer

Barnhusets styrelse har beslutat om ett antal riktlinjer för handläggning och beslut om forskningsanslag.

Värdegrund

Bedömning av olika projektanslag, såsom forskningsanslag, forskningsbaserade utvecklingsprojekt samt övriga anslag, utgår från den värdegrund som uttrycks i Barnhusets reglemente § 1 (…verka för god vård och fostran av barn, som är i behov av särskild omsorg och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte skall Barnhuset bland annat bedriva, stödja eller på annat sätt främja upplysning och forskning samt pröva nya åtgärder inom området, 1994.

Inriktning

Barnhuset ger anslag till forskningsprojekt som rör barn i utsatta livssituationer, som t.ex. barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov på grund av social utsatthet.

Värdegrunden och inriktningen utgör tillsammans med kriterierna basen vid bedömning av forskningsanslag.

Handläggning och kriterier för ansökningar om forskningsanslag

Forskningsansökningar behandlas en gång per år. Ansökningarna bereds av Barnhuset samt en särskild arbetsgrupp ur styrelsen. Beslut fattas av Barnhusets styrelse.

Varje ansökan bedöms i tre steg och utifrån nedanstående kriterier. För att gå vidare till steg två krävs att ansökan uppfyller kriterierna för steg ett.

Steg 1

  • Projektet ska tillhöra Barnhusets kärnområde och ska ha ett tydligt barnperspektiv

Steg 2
Projektet bedöms utifrån:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Kompetens hos sökande, medsökande och handledare
  • Projektplanens genomförbarhet
  • Projektets omfattning tidsmässigt och kostnadsmässigt
  • Etiska överväganden
  • Projektets betoning av dess närhet till barn/unga; studier som grundar sig på barn som informanter och/eller på källor som innehåller uppgifter om barns hälsa, utveckling och sociala situation

Steg 3
Projektet bedöms utifrån:

  • Förväntat resultat avseende nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Förväntat resultat avseende ny kunskap/nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer
  • Dess strategier för att sprida resultat från projektet nationellt

Anslag beviljas i första hand till projekt med måttlig tidsmässig och kostnadsmässig omfattning, men flerårsprojekt som inte är alltför kostnadskrävande kan förekomma. Anslag beviljas för ett år i taget. För projekt som löper på längre tid än ett år ska avrapportering samt ny ansökan inlämnas före nytt beslut.

Projekt som beviljats anslag

För projekt som beviljats anslag skrivs kontrakt med projektansvarig och medelsförvaltare. Skriftlig slutrapport och ekonomisk redovisning lämnas in senast sex månader efter projekttidens slut. I rapporten bör framgå att projektet finansierats med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektets resultat för publicering på Barnhusets hemsida lämnas in samtidigt. Ett önskemål från Barnhuset är att projektansvarig eller motsvarande deltar i minst en konferens/ett seminarium anordnad av Barnhuset i syfte att sprida resultat från forskningen.

Frågor och kontakt

Kontakta vår forskningsansvariga

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig