KIBB

Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel

KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel)

KIBB är en unik behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt.

Fysiskt misshandlade barn är ofta återkommande fall hos socialtjänsten. Majoriteten av barnen bedöms ändå kunna fortsätta bo med föräldern. I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för dessa barn. KIBB är den enda metoden där hela familjen får hjälp samtidigt med målet att våldet ska upphöra.

Barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om. Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom, som till exempel akut stress, posttraumatiskt stressyndrom, ångest, sömnsvårigheter, depression och aggressionsproblematik.

Forskning visar goda resultat
Forskning visar att barnen själva uppskattat behandlingen och att den ledde till att våldet minskade och relationen mellan barn och förälder förbättrades. Behandlingen har på så sätt utgjort en vändpunkt för barnen – från ett liv i rädsla för våld till att kunna leva utan rädsla.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder årligen utbildning i behandlingsmodellen KIBB.

Film om KIBB


Behandlingen blev en vändpunkt för barnen, från ett liv i rädsla för våld till att leva utan att vara rädda.

KIBB som behandlingsmetod

KIBB är särskilt utformad för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel. Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt.

KIBB innehåller tre parallella behandlingar:

  • Barnet får bearbeta sina upplevelser
  • Den våldsutövande föräldern lär sig nya positiva föräldrastrategier
  • Hela familjen får familjebehandling

 

Forskning visar goda resultat
2019 publicerades forskningsresultat om KIBB i en doktorsavhandling av Johanna Thulin, lektor vid Linnéuniversitetet som visar att barnens traumasymptom minskade och gav bestående effekter även ett halvår efter behandlingen.

I maj 2020 släpptes en omarbetad översättning av avhandlingen Prata om våldet. Intervjustudierna visar att barnen själva uppskattat behandlingen och att den ledde till att våldet minskade och relationen mellan barn och förälder förbättrades. Behandlingen har på så sätt utgjort en vändpunkt för barnen – från ett liv i rädsla för våld till att kunna leva utan rädsla.

Webbinarium – En väg ut ur våldet


Ett webbinarium om att upptäcka, agera och erbjuda behandling när det förekommer barnmisshandel i en familj. Med Bengt Söderström och Johanna Thulin. Sändes 19 maj 2022.

Implementeringen av KIBB i Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, startade 2006 ett projekt för att pröva en behandlingsmodell för familjer där det förekom barnmisshandel.

Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT) hade utarbetats av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövats i med lovande resultat. I Sverige kom behandlingsmodellen att kallas för KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.

I projektet deltog fyra verksamheter, Prisma i Kristianstad, Barnahus i Lund, Malmö Barnkriscentrum och BUP Elefanten i Linköping. Under en period deltog också socialtjänsten i Jönköping i projektet. Efter några års försöksverksamhet utformades 2010–2011 en forskningsstudie i syfte att utvärdera behandlingseffekterna. Utvärderingen visade på lovande resultat för barnen avseende minskade symptom till följd av trauma och en förbättrad psykisk hälsa för såväl barn som föräldrar. Föräldrarnas uppfostringsmönster förändrades signifikant i en positiv riktning.

De positiva resultaten och den unika modellen, som bygger på att hela familjen ingår i behandlingen, är bakgrunden till att Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med forskarna ansökte om medel hos Statens folkhälsoinstitut för fortsatt spridning av modellen och för att genomföra en mer omfattande forskningsstudie.

Putting Words to Child Physical Abuse, Johanna Thulin 2019

Child Physical Abuse—Experiences of Combined Treatment for Children and their Parents: A Pilot Study, Kjellgren m.fl 2013

CPC-CBT fact sheet NCSTSN

Föreläsning Våld mot barn


KIBB-läraren Anki Falk föreläser om behandlingsmetoden KIBB, februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Kontakta mig!

Har du frågor om behandlingsmetoden KIBB eller om utbildningen?

Emma Andersson

Sakkunnig Våld mot barn, samordnare för KIBB 0729-05 81 82