Skolfam

Skolfam – Skolstöd för barn i familjehem

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som ung vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras.

Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är nationell samordnare för Skolfam sedan 2013. Arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008.

Idag är 20 kommuner i landet anslutna till arbetsmodellen.

Efter varje läsår gör alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Under fliken Publikationer kan du ladda ner Skolfams senaste rapporter.

Anmäl dig till Skolfams konferens 2024!


Tema för 2024 är Relationernas betydelse för psykisk hälsa och skolgång.

Film om Skolfam


Informationsfilm om Skolfam – en insats för barn i samhällsvård.

Skolfams rapport 2023

”Jag vill klara skolan” uttrycker ett barn som fått insatsen Skolfam. Rapporten består av en introduktion till Skolfams arbetsmodell samt en sammanställning av 2023-års resultat- och kvalitetsenkät.

Jag vill klara skolan!

Rapporten visar tydligt att de barn som får Skolfam i betydligt högre grad når behörighet till gymnasieskolan än vad som är fallet för familjehemsplacerade barn som inte fått insatsen.
Skolfam som modell utgår från Barnkonventionen och säkerställer varje barns rätt till en likvärdig utbildning. Modellen möjliggör för utföraren att ta hänsyn till och kompensera för de olika förutsättningar som samhällsvårdade barn har (skolfamrapporter från tidigare år hittar du under fliken Publikationer).

”Jag vill klara skolan!”

PPT:s från Skolfam- och familjehemskonferensen 2023


Här hittar du program och PPT:s från konferensen. Konferensen var den 12-13 oktober 2023 och hade temat ”Morgondagens familjehemsvård”.

Vinster med Skolfam

  • Skolfam är en investering med nytta här och nu, men också för framtiden – en hälsoekonomisk pilotstudie visade att Skolfam betalade sig på fem års sikt och fortsatte betala sig även längre fram.
  • Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.
  • Skolfam bidrar till det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
  • Barnkonventionen samt skollagen fastslår att barn har rätt till det stöd och den hjälp de behöver utefter sina individuella förutsättningar, för att klara av sin skolgång. Skolfam bottnar i idén om att denna rättighet måste skyddas och stärkas.

Skolfam gör skillnad


Se filmen ”Skolfam gör skillnad” framtagen i samarbete med Göteborgs Stad Angered.

Idén bakom Skolfam är att individuellt kartlägga barnets styrkor och kunskapsluckor, för att sedan ge ett individuellt anpassat stöd. På så vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan. En viktig del av processen är att barnet får vara delaktigt.

Studier och projekt kring Skolfam

  • En effektutvärdering med matchad kontrollgrupp genomfördes av Centrum för psykiatriforskning och publicerades i december 2016.

Ladda ner rapporten här

  • Under 2016 genomfördes projektet Barns Delaktighet med stöd av regeringsmedel.

Här kan du ladda ner slutrapport Delaktighetsprojektet

På sidan  ”Rapporter och styrdokument” kan du ladda ner manual och ramverk för arbetsmodellen.

Läs mer här om hur din kommun kan starta Skolfam!

Vill du veta mer?

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under ”Starta Skolfam” eller kontakta Skolfams nationella samordnare.

Agneta Ingvarsson

Nationell samordnare Skolfam 076-811 18 08