BRA-samtal för barn 3-6 år

Utvecklingsarbetet BRA-samtal för barn 3-6 år

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att utveckla BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga) för yngre barn. Målet är att lansera kommunikationsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldrarna 3-6 år, samt en utbildning för personal kopplat till användning av verktyget.

När barn är anhöriga har de rätt att uppmärksammas och få information och den hjälp som de behöver, oavsett ålder. Att tidigt arbeta förebyggande med barn och deras familjer ger möjlighet till stöd innan problem hinner utvecklas och eskalera. Barn i alla åldrar ska ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Därför har vi valt att vidareutveckla BRA-samtalsmodellen för barn i förskoleålder.

Pilottest av kommunikationsverktyg för barn 3–6 år

I ett fyraårigt Arvsfondsprojekt har nya kommunikationsverktyg tagits fram, som testas i en pilot under 2024. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. När piloten är slut kommer anpassningar av verktyget göras utifrån studiens resultat. Förhoppningen är att kunna öppna upp för utbildning av personal i BRA-samtal för barn 3-6 år under 2025.

Arvsfondsprojektet BRA-samtal för yngre barn 2019-2023

Arbetet med att utveckla BRA-samtal för barn 3-6 år startade som ett Arvsfondsprojekt i november 2019. Barns delaktighet var centralt i projektet, och arbetet tog sin utgångspunkt i utforskande processer tillsammans med barn i åldrarna 3-11 år.

Barns delaktighet i projektet

Det fanns redan från start en ambition om att barn skulle ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Därför samarbetade vi med en förskola, där barn 3-6 år var involverade utifrån teman som rörde kommunikation mellan barn och vuxna. Barn med egna erfarenheter av anhörigskap ingick också i referensgrupper i projektet. Rekryteringen och genomförandet av träffar med grupperna gjordes i samarbete med Norlandia förskolor, Ersta Vändpunkten och Randiga Huset.

Film om projektet


Se filmen där de medverkande berättar om Arvsfondsprojektet och utforskandet tillsammans med barnen.

Projektrapporten

Projektet resulterade i de kommunikationsverktyg som testas i piloten. Det utarbetades även en rapport om arbetet i projektet. Den presenterar framför allt projektets genomförande, med fokus på hur vi arbetat tillsammans med barn från 3 års ålder.

Ladda ned rapporten gratis här

Corona som tema

Under 2021 genomförde vi ett utforskande arbete tillsammans med på sju barn på en förskola. Syftet var att undersöka hur barn och vuxna kan prata med varandra om teman och frågor som ett barn kan ha behov av att kommunicera med vuxna om. Vi valde att använda oss av corona som tema, då det var ett angeläget och relaterbart ämne för barnen. Under de digitala träffar utforskade de medverkande barnen bland annat genom att rita, leka, diskutera, göra collage och fotografera. Underlaget resulterade i en animerad film och en bok.

Bok om corona

Ladda ned boken

Film om corona

Barnets rättigheter


Under 2020 gjorde vi tillsammans med en förskola ett arbete där barn och pedagoger undersökte och diskuterade rättigheter utifrån tre teman: Rätt att leka, Rätt att vara trygg, Rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på. Materialet sammanställdes sedan till en animerad film.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden.

Logotyp Allmänna arvsfonden.

Har du frågor om BRA-samtal för barn 3-6 år?

Janina Fryckholm

Projektledare BRA-samtal för yngre barn 072-699 65 91