Utveckling av BRA för yngre barn

Utvecklingsprojektet BRA-samtal för yngre barn

I projektet utvecklar vi samtalsmodellen BRA (Barns Rätt som Anhöriga) för yngre barn. Målet är att ta fram kommunikationsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldrarna 3-6 år.

När barn är anhöriga har de rätt att uppmärksammas och få information och den hjälp som de behöver. Att tidigt arbeta förebyggande med yngre barn och deras familjer ger möjlighet till stöd innan problem hinner utvecklas och eskalera. Barn i alla åldrar ska ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Det finns ett stort behov av att utveckla och anpassa modeller och stöd för samtal med barn i förskoleåldern.

Ett utforskande arbete tillsammans med barn

Barns delaktighet är centralt i utvecklingsarbetet, och utgångspunkten är barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen. I projektet samarbetar vi därför med en förskola. Där arbetar vi med utforskande processer tillsammans med barn i åldrarna 3-6 år, utifrån teman som rör kommunikation mellan barn och vuxna.

Barn med egna erfarenheter av anhörigskap ingår i referensgrupper. Rekrytering och genomförande av träffar med grupperna görs i samarbete med Ersta vändpunkten och Randiga Huset.

Målet: kommunikationsverktyg för barn 3–6 år

Projektet drivs med stöd från Allmänna arvsfonden och avslutas i oktober 2023. Då är målet att ha färdiga kommunikationsverktyg för barn 3-6 år. Verktygen ska underlätta för barn och personal att kommunicera med varandra om barnets behov av information och hjälp när han/hon har en förälder med en svårighet. Efter projektets slut kommer kommunikationsverktygen testas i en pilot, och sen att integreras i grundutbildningen för BRA-samtal.

Exempel på hur vi arbetat tillsammans med barn

I projektet har vi, som en del i dokumentationen av arbetet tillsammans med barn, skapat två animerade filmer och en bok.

Ladda ner boken

Corona som tema


Under 2021 genomförde vi ett utforskande arbete tillsammans med på sju barn på en förskola. Syftet var att undersöka hur barn och vuxna kan prata med varandra om teman och frågor som ett barn kan ha behov av att kommunicera med vuxna om. Vi valde att använda oss av corona som tema, då det var ett angeläget och relaterbart ämne för barnen. Under de digitala träffar utforskade de medverkande barnen bland annat genom att: rita, leka, diskutera, göra collage och fotografera. Underlaget resulterade i en animerad film.

Barnets rättigheter


Under 2020 gjorde vi tillsammans med en förskola ett arbete där barn och pedagoger undersökte och diskuterade rättigheter utifrån tre teman: Rätt att leka, Rätt att vara trygg, Rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på. Materialet sammanställdes sedan till en animerad film.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Arvsfonden

Har du frågor om BRA-samtal för yngre barn?

Janina Fryckholm

Projektledare BRA-samtal för yngre barn 072-699 65 91