Nationell kartläggning – Våld mot barn 2022

Under våren 2023 kommer en ny studie om våld mot barn i Sverige att publiceras här.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats medel av regeringen att genomföra en undersökning som ska undersöka förekomsten av våld mot barn i Sverige (A2020/00981).

Bakgrund

För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behövs kunskap om hur vanligt våld är och om hur våldet ser ut. Det ger förutsättningar att arbeta vidare med att förebygga och skydda. Officiell statistik om polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta. Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. När toleransen för våld minskar blir anmälningarna fler. En annan väg är att låta barn och unga svara på frågor anonymt. Då kan även våldsutsatta barn som inte kommit i kontakt med myndigheter komma till tals och vi får en mer rättvisande bild.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde år 2016 på uppdrag av regeringen en kartläggning av våld mot barn i Sverige tillsammans med forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson från Karlstads universitet.  Drygt 4700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet svarade på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten i en anonym enkät.  Resultaten från kartläggningen har fått stor spridning. Eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar gick det att jämföra svaren med tidigare år, och därmed att följa utvecklingen av förekomsten av våld mot barn i Sverige. För att Sverige ska kunna fortsätta att följa utvecklingen och bevaka eventuella förändringar behöver en ny kartläggning.

Kartläggningen påbörjades hösten 2021 och själva datainsamlingen genomfördes 2022.

 

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Åsa Landberg

Sakkunnig våld mot barn 076-809 56 07