Reglemente

På den här sidan beskrivs Stiftelsen Allmänna Barnhusets reglemente

Reglemente för Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet styrs sedan starten 1633 av ett reglemente. Det senaste reglementet för stiftelsen antogs 2008 av Kammarkollegiet och fastställer verksamhetens uppdrag och riktning. Genom reglementet kan verksamheten garantera effektivitet, transparens och uppfyllande av syfte och mål.

Syfte och mål

I reglementets allmänna bestämmelser fastställs verksamhetens uppdrag och riktning. Där står inledningsvis:

”Stiftelsen Allmänna Barnhuset, institut för social barnavård, har till ändamål att som särskild stiftelse, i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente, verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg, och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte skall Barnhuset bland annat bedriva, stödja eller på annat sätt främja upplysning och forskning samt pröva nya åtgärder inom området.”

Vår verksamhet

Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi arbetar i huvudsak med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos yrkesverksamma som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.
  • Utbilda yrkesverksamma i metoder och modeller.
  • Att arrangera konferenser, webbinarier och seminarier.
  • Publicera böcker och rapporter.
  • Driva utvecklingsprojekt inom nya områden.

Organisation och struktur

I reglementet beskrivs hur verksamheten ska vara formad rent organisatoriskt. Stiftelsen Allmänna Barnhusets leds av en styrelse med en ordförande och sex ledarmöten. Regeringen utser styrelsen på en mandatperiod på 4 år.

Styrelsens uppgift är att främja Stiftelsen Allmänna Barnhusets ändamål och verka för stabilitet och utveckling. Styrelsen ska även se till att Stiftelsen Allmänna Barnhuset fortsätter att ha oförminskade tillgångar, tillhörigheter och rättigheter.

Chefen för kansliet, generalsekreteraren för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, har under styrelsen ledningen av verksamhet och tillsynen över den ekonomiska förvaltningen samt ansvar inför styrelsen för alla hithörande angelägenheter.

Finansiering och ekonomi

Stiftelsen Allmänna Barnhuset verksamhet finansieras i huvudsak via avkastning från förvaltade medel och tillgångar såsom fastigheter. Alla placeringar ska ske ett säkert sätt som garanterar deras långsiktiga värde och ger en rimlig avkastning till stiftelsens verksamhet.

Styrelsen ska också säkerställa att investeringarna och placeringarnas är pålitliga och sker i ett långsiktigt perspektiv. Allmänna Barnhusets medel får, förutom i aktier i dotterbolag, placeras i svenska och utländska fondpapper och andra finansiella instrument, fastigheter eller inlåning i svensk bank.

Barnhusets inkomster och utgifter skall redovisas av chefen/ generalsekreteraren budgetårsvis. Stockholmsfonden, liksom till Barnhuset gjorda donationer med särskilda bestämmelser, skall hållas avskilda i räkenskaperna och redovisas särskilt. Styrelsen ska skriva under räkenskaperna och ska sedan inom utsatt tid lämna dem till en godkänd eller auktoriserad revisor för granskning. Styrelsen övervakar att generalsekreterare för verksamheten fullgör sina skyldigheter i enlighet med reglemente och de särskilda föreskrifter som styrelsen kan lämna.

Vill du ta del av Stiftelsen Allmänna Barnhusets reglemente i sin helhet finns det att tillgå hos Kammarkollegiet.