Efter våldet

Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs Stadsmission har under två år drivit det EU-finansierade projektet Efter Våldet – barns rättigheter på skyddat boende. Projektet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende.

Projektets modell kallas Pusslet, där det ingår fem pusselbitar: Traumamedveten omsorg, Barncentrerad samverkan, Våldsmedveten handläggning, Lek och aktivitet, samt Information och delaktighet – BRA-samtal. De skyddade boenden som deltagit i projektet har fått utbildning i modellen BRA-samtal. Några av deltagarna har även genomgått en ledarskapsutbildning, för att kunna utbilda personal och sprida modellen vidare på fler skyddade boenden.

Projektet har drivits under två år och är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Barnafrid – nationellt kunskapscentrum, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Se slutkonferensen i efterhand

Åsa Lundström Mattsson föreläser om BRA-samtal.

Den 15 december 2022 sändes slutkonferensen Efter våldet. En dag med föreläsningar och panelsamtal om barns rättigheter på skyddat boende. Vad händer efter våldet och hur kan vi säkra och stärka barns rätt till skydd, stöd och delaktighet?

Se första delen här
Se andra delen här
Ta del av programmet

Utbildning i BRA-samtal – För personal i skyddat boende


En modell som hjälper personal på skyddande boenden att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap.

Modellen Pusslet

För att säkerställa barnperspektiv när ett barn tillsammans med sin förälder placeras i ett skyddat boende så är det viktigt att alla bitar finns på plats. Då kan man lättare säkerställa att barnkonventionen efterföljs och att professioner runt barnet har kunskap för att sätta in rätt insatser.

 • Projektets ramverk: kunskap om våld mot barn
  Projektets mål är att barn på skyddat boende ska få rätt tillgång till skydd, stöd, behandling, tillsammans med en ökad delaktighet, lek och aktivitet vid placering i skyddat boendet. För att detta ska vara möjligt så behövs kunskap om våld och våldets konsekvenser att öka hos professionella, dvs all personal i skyddade boenden, socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger särskilt skyddsbehov. Med kunskap om olika typer av våld, samt hur man bemöter, ger barnet information ökar möjligheterna för att rätt insatser sätts in. Därför ramas pusslet in av kunskap om våld.Barn har rätt att skyddas från alla former av våld (artikel 19 i konventionen), det har även rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24), rätt till rehabilitering och social återanpassning (artikel 39) samt rätt till vila, fritid och lek (artikel 31). Att höras och bli inkluderade i frågor som rör dem (artikel 12). Alla åtgärder som rör barn ska beaktas utifrån vad som är för barnets bästa (artikel 3). Detta gäller alla barn i Sverige, som även inkluderar barnet i skyddade boende.
 • Pusselbit Traumamedveten omsorg
  Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn som har varit med om svåra upplevelser.  I utbildningen får personal på skyddade boendet kunskap om hur trauma påverkar barnets utveckling och hur de kan stötta barnet i vardagen. Utbildningen ges under två dagar och därefter ges konsultation i hur förhållningssättet implementeras i praktiken.
 • Pusselbit Information och delaktighet
  Barn som kommer till ett skyddat boende behöver bli delaktiga genom att få svar på sina frågor och möjlighet att uttrycka sina tankar om situationen. BRA-samtal är en hjälp för personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn 7-18 år om deras behov av information och stöd. Det är ett erbjudande om samtal utifrån ett barnrättsperspektiv och barnet bestämmer alltid innehållet i samtalen.
 • Pusselbit Bancentrerad samverkan
  När ett barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer med ansvar för  myndighetsutövning och stöd samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samverkansmodellen handlar om hur olika aktörer kan arbeta vid placering, under placering och vid utflytt från det skyddade boendet, utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum.
 • Pusselbit Våldsmedveten handläggning
  Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare. De inblandade uppger ofta motstridiga uppgifter utifrån sina olika perspektiv och motiv, handlingsutrymmet kan vara snävt och våldsutsattas utsagor och beteende kan ibland te sig irrationellt utifrån traumasymptom och dolda lojaliteter. Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är därför en förutsättning för att barn ska ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet.Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn.
 • Pusselbit Lek och aktivitetBarn som bor på skyddade boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Genom att utbildade volontärer erbjuder lek och aktiviteter för barn och unga på skyddade boenden möjliggörs rätten till lek och fritid enligt barnkonventionen. Fokus är att öka barnets välmående och återhämtning genom att skapa positiva upplevelser i en annars svår vardag. Det syftar också till att motverka passivitet och isolering samt möjliggör att fler barn få tillgång till trygga vuxna, positiva förebilder och värdefulla erfarenheter av positivt samspel där barnet får vara i fokus.

Vem lyssnar på barnen?


Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Vissa av barnen har levt med våldet hela sina liv. Forskningen är tydlig, barn som utsätts för våld påverkas både på kort och lång sikt av våldets konsekvenser. Vi behöver agera här och nu för att hjälpa alla de barn som bor på ett skyddat boende och se till att de får en uppväxt fri från våld.

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Åsa Lundström Mattsson

Sakkunnig socialtjänst 073-533 25 53