Tidigare webbinarier

På den här sidan har vi samlat alla webbinarier som vi sänt sedan 2020. Senaste sändningen hittar du högst upp. Fler av våra filmer finns på vår Youtube-kanal.

Livesändes 7 dec 2023. Under webbinariet får vi höra Signe Tonér – Fil. Dr i lingvistik Stockholms Universitet, berätta om samband mellan språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos förskolebarn. Vi får även höra mer om Stiftelsen Allmänna Barnhusets insats Letterbox Club.

Läs mer om Letterbox Club

Ladda ner PPT

Kraftsamling för barn som far illa

Livesändes 24 nov 2023. Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer. Denna rapport presenterar fem olika strukturerade metoder som används inom svensk barnhälsovård.

Läs och ladda ner rapporten

PPT – våld mot barn ur ett folkhälsoperspektiv
PPT – Hur kan vi stärka familjens resiliens
PPT – Västra Götalandsregionen
PPT – Region Värmland och Region Örebro län
PPT – Region Stockholm
PPT – BarnSäkert-modellen i fem regioner
PPT – Om implementering 

Hur kan man göra yngre barn delaktiga i utvecklingsprojekt?

Livesändes 17 november 2023. Lansering av rapporten ”När yngre barn är delaktiga – vilja, våga och genomföra” Ett utvecklingsarbete tillsammans med barn för att ta fram kommunikationsverktyg för samtal med barn 3-6 år, när de är anhöriga.

Läs och ladda ner rapporten

För att barn som är placerade ska lyckas i skolan behöver ofta fler än skolpersonalen vara inblandade. Vid webbinariet presenterar och diskuterar vi olika perspektiv på frågan om hur barn i familjehem kan lyckas i skolan.

Ladda ner PPT

När ett barn varit utsatt för våld, hur vanligt är det och vilken hjälp finns att få?

Livesändes 25 augusti 2023. Barn har rätt att skyddas från alla former av våld och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. För att kunna förebygga och skydda behövs kunskap. Hur vanligt är det, hur mår de barn som utsätts och vad behöver göras för att barnen och föräldrarna ska få den hjälp de har rätt till?

PPT från webbinariet 

Våld mot barn 2022 – En nationell kartläggning

Livesändes 10 maj 2023. Lanseringen av kartläggning över våld mot barn i Sverige. Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för våld? Hur vanligt är det att barn utsätter andra barn? Hur ser det ut med sexuella övergrepp och våld i ungas parrelationer? Under webbinariet får vi ta del av resultaten från forskarna och en panel som kommenterar resultaten och vägen framåt.

PPT från lanseringen 

Samverkan mellan bibliotek och socialtjänst

Livesändes 15 mars 2023.  Barn i utsatta livssituationer har en ökad risk att inte klara sin skolgång. Under webbinariet får vi höra representanter från kommuner och en region berätta om hur de genom samverkan bidragit till eller planerar för läsfrämjande insatser, för att ge barn mer likvärdiga förutsättningar för goda skolresultat.

PPT – Falun kommun
PPT – Göteborg
PPT – Östersund
PPT – Norrköping

Våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

Livesändes 15 februari 2023. Stiftelsen Allmänna Barnhuset släpper i samarbete med MFD – Myndigheten för delaktighet rapporten Mer utsatta än andra. Rapporten är en fördjupningsstudie till Unga, sex och internet efter #metoo, som lanserades 2021.

PPT från lanseringen 

Lansering av två föräldrastudier om våld mot barn i Sverige

Livesändes 18 januari 2023. Lansering av Föräldraskap, våld och stöd och När ett barn varit utsatt för våld. Två föräldrastudier om våld mot barn i Sverige, där föräldrar svarat på frågor gällande våld i uppfostringssyfte och samhällets stöd efter våldet.

PPT från lanseringen

Dags att prata om läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn

Livesändes den 7 december 2022. Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. Logoped, berättar om läs- och skrivutvecklingen hos flerspråkiga barn och hur man kan stimulera läsinlärning. Monica Acha Sonesson och Sofia Lager Millton som båda arbetar inom projektet Letterbox Club Sverige, berättar om hur man kan främja läs- och skrivutveckling hos barn med annat modersmål än svenska – genom ett bokpaket.

Läs mer om Letterbox Club 
Anmäl din kommun Letterbox Club omgång 2023 

Dags att prata om barn i sociala barnavårdens rätt till information och delaktighet

Livesändes den 21 oktober 2022. Tillsammans med ambassadörer från Knas Hemma fokuserar vi på barn som är placerade och deras rätt till information och delaktighet. Vad betyder egentligen barns delaktighet och vad innebär det för ett barn när det inte fungerar?Vi får även höra om tre olika metoder som visar på hur man kan göra barns delaktighet möjlig.

Relaterat material

Läs mer om Rätt-ish hemma och Byt perspektiv: Knashemma.se

Läs mer om Skolfam 

Knas Hemma presentation PDF

Skolfam presentation PDF

Dags att prata om barn som är anhöriga

Livesändes 14 oktober 2022. Under webbinariet ger vi konkreta råd som är användbara oavsett vilken roll du möter barnet i. Hur kan man som yrkesverksam upptäcka, bemöta och stötta ett barn som är anhörigt? Vi kommer också samtala kring förebyggande metoder och presentera BRA-samtal, en modell för att säkerställa att barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.

Relaterat material

Läs mer om Barn som anhöriga

Boka en utbildning i BRA-samtal

BarnSäkert – en nationell spridningskonferens

Livesändes den 20 september 2022. BarnSäkert är ett universellt arbetssätt inom barnhälsovården i samarbete med socialtjänsten som gör det möjligt att upptäcka psykosociala riskfaktorer tidigt i barnets liv och förmedla rätt hjälp och stöd till föräldrarna.

Konferensen hölls av forskargruppen REACH vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och World Childhood Foundation.

Relaterat material:

BarnSäkert – slutrapport 

Webbinarium och lansering av rapporten
– Det gäller en av fyra

Livesändes den 15 juni 2022. Under webbinariet presenterades rapporten Det gäller en av fyra, om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier. Rapporten är den populärvetenskapliga versionen av forskningsrapporten Unga, sex och internet efter #metoo (2021).

Relaterat material: 

Rapporten Det gäller en av fyra 

Webbinarium och lansering av lärarhandledning – Det är mitt liv

Livesändes den 7 juni 2022. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en ny lärarhandledning som baseras på rapporten Det är mitt liv (2018).

Relaterat material:

Lärarhandledningen Det är mitt liv

Se informationsfilmen Det är mitt liv

Dags att prata om: En väg ut ur våldet – från upptäckt till en fungerande familj utan våld

Livesändes den 19 maj 2022. Under webbinariet samtalar vi om ämnet En väg ut ur våldet – från upptäckt till en fungerande familj utan våld, om att upptäcka, agera och erbjuda behandling när det förekommer barnmisshandel i en familj, tillsammans med Bengt Söderström, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Johanna Thulin universitetslektor socialt arbete på Linnéuniversitetet och sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Relaterat material:

Rapporten En väg ut ur våldet

Dags att prata om: Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel

Livesändes fredagen den 22 april 2022. Under webbinariet samtalar vi tillsammans med Hans Elfström, processledare och utbildare i metoden Efter Barnförhöret, kring ämnet Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel – Hur kan kommuner förbättra stöd och information till barn och föräldrar efter ett polisförhör?

Relaterat material:

Efter barnförhöret

Dags att prata om – Övergången från samhällsvård till vuxenliv

Livesändes den 22 mars 2022. Under webbinariet samtalar vi kring ämnet Övergången från placering i familjehemsvård till vuxenliv, tillsammans med Ingrid Höjer, professor emerita vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet, Tina Olsson, docent i socialt arbete Göteborgs universitet och Stefan Wiklund professor prefekt, Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet.

Relaterat material:

Tina Olsson – Leaving Care

Ingrid Höjer – Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats

Dags att prata om – Barns samtycke till deltagande

Livesändes den 22 februari 2022. Under en timme samtalar vi med Åsa Landberg, psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Janina Fryckholm, projektledare för BRA yngre barn om ämnet: Barns samtycke till deltagande – Hur ska man tänka och arbeta med samtycke när barn är involverade i projekt?

Läs om barnkonventionen här! 

Dags att prata om – Att bemöta våldsutsatta barn

Livesändes den 21 januari 2022. Barn som utsatta för våld eller övergrepp berättar ofta om det för någon men avslöjar sällan för vuxna professionella. Direkta frågor hjälper barn att berätta, men om vi är osäkra på vad vi ska göra med svaret är det lätt att vi tvekar och undviker att fråga. I webbinariet fokuserar vi därför på vad vi behöver göra när vi faktiskt får veta att ett barn är utsatt.

Relaterat material:

Läs mer om modellen KIBB

I föräldrars ställe – Förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård.

Livesändes den 8 december 2021. Att barn och unga i familjehem, HVB-boenden, stödboenden och institutioner har en sämre hälsa och lägre skolresultat än andra är en känd utmaning. Däremot är det mer sällsynt att vi får veta vilka skyddsfaktorer som är särskilt viktiga. Vem bär ansvaret för barnets utveckling när samhället omhändertar barn från föräldrar?

Metoder att prata med barn om svåra frågor

Livesändes den 10 november 2021. Stöd i att främja avslöjandeprocessen för barn och unga är relevant kunskap för alla vuxna som träffar barn i sin vardag. Olika metoder och verktyg bör appliceras på olika situationer och professioner.

Relaterat material:

Läs mer om BRA

Läs mer om In my shoes

Lansering av rapporten Unga, sex och internet efter #metoo

Livesändes den 30 augusti 2021. Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Relaterat material:

Unga, sex och internet efter #metoo

Boklansering I skuggan av våldet

Den 17 juni 2021 lanserades boken I skuggan av våldet: Barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen, skriven av Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap, trots att det är ca 300 000 barn som är utsatta i Sverige. Bokens vilja är att ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket responderar på våldet.

Relaterat material

Beställ I skuggan av våldet här

 

Vikten av ett tidigt välkomnande in i räknandet och böckernas magiska värld

Livesändes den 19 februari 2021. Webbinariet lyfter olika perspektiv kring läsfrämjande och att öka barnets nyfikenheten till lärande med fokus på barn i socialt utsatta livssituationer.

Relaterat material:

Läs mer om Letterbox här!

Barn i separationer och vårdnadstvister

Livesändes den 13 oktober 2020. Barn och familjer i vårdnadskonflikter och infekterade separationer behöver erbjudas stöd tidigt för att säkra alla barns rätt till god utveckling. Under webbinariet presenteras hur stöd till familjer i vårdnadskonflikt kan erbjudas genom Samverkansteam och den digitala plattformen gör skillnad för familjer i Danmark.

Relaterat material:

Slutrapport Samverkansteam

Placerade barn och rätten till en god utbildning

Livesändes den 29 september 2020. Vid det här webbinariet sätter vi fokus på placerade barn och rätten till en god utbildning. Att klara av grundskolan och få godkända slutbetyg är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Riskerna för utanförskap och psykisk ohälsa i vuxen ålder halveras om ett barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet.

Relaterat material:

PPT – Placerade barn och rätten till en god utbildning

Information om Letterbox Club

Dags att prata med barn om sexuella övergrepp

Livesändes den 23 september 2020. Vi går igenom vad barn behöver få veta och själva vill att vi vuxna informerar och pratar om när det gäller sexuella övergrepp. På dagsattprataom.se finns information, fakta och stöd riktad till både barn, vuxna och personal. Vi presenterar också en handledning som ska underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp.

Relaterat material:

Handledning till skolans personal (Dags att prata om sexuella övergrepp)

 

Stödmaterial om våld och övergrepp

Livesändes den 16 juni 2020. I det här webbinariet vill vi lyfta fram olika material som kan vara till stöd när du som möter barn ska förbereda dig för att uppmärksamma utsatta barn och ge dem det bemötande, den information och den hjälp de behöver och har rätt till. Vi har även medverkande från Unizon, Brottsoffermyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

Relaterat material:

 När någon gjort dig illa

Barns rätt som anhöriga

Livesändes den 26 maj 2020. Barn och unga som är anhöriga tillhör en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa. I dag vet vi att om barn och unga får möjlighet att bli delaktiga, uttrycka sina behov, och när de behöver, få information och stöd – så kan flera riskfaktorer undanröjas.

Relaterat material:

Läs mer om projektet BRA

Se filmen om BRA här!

En väg ut ur våldet

Livesändes den 12 maj 2020.

Relaterat material:

En väg ut ur våldet 

Efter Barnförhöret

Modellen Det fjärde rummet

Livesändes den 5 maj 2020.

Relaterat material:

PPT från webbbinariet

Om du har frågor kring material eller utbildningar som nämns i webbinarierna, kan du kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se.