När ett barn varit utsatt för våld

Utgiven 18 januari 2023 | Författare: Johanna Thulin och Carolina Jernbro
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en intervjustudie med föräldrar till barn so... Läs mer

150 kr

Föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en intervjustudie med föräldrar till barn som varit utsatta för våld. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av stöd till våldsutsatta barn och deras familjer utifrån ett föräldraperspektiv. I studien deltog 14 föräldrar och intervjuerna handlade om hur vägen till stöd sett ut, vad stödet innehållit och hur föräldrarna uppfattat barnets mående. Barnen hade varit utsatta för våld av en jämnårig, en partner till föräldern eller av en förälder. Några barn hade varit utsatta för fysiskt våld riktat direkt mot dem och/eller mot en förälder medan andra var utsatta för sexuella övergrepp.

Våldet kan ha fått olika konsekvenser för barnen där några barn har drabbats av ångestattacker, sömnsvårigheter, självskadebeteende, ätstörningar och svårigheter att hantera skolan. Föräldrarnas röster visar en ojämlik tillgång
till stöd för våldsutsatta barn. Många gånger är tillgången till stöd beroende av förälderns insats men flera föräldrar uppger att de saknar kunskap om var de kan söka stöd för sitt barn. Det kan resultera i mångåriga kamper för att erhålla stöd för barnet, men kan också innebära att föräldern får göra olika uppoffringar i sin vardag för att möta barnets behov.

Intervjuerna visar en tydlig bild av att föräldrar söker ett mer synligt stöd för sina barn där professionella som möter våldsutsatta barn i olika sammanhang ska ha kunskap om vart de kan hänvisa familjen för rätt insats. Vidare önskar föräldrarna att stödet är holistiskt utformat så det ser till hela familjens behov. Föräldrarna vill ha kunskap om hur de ska möta sitt barn på bästa sätt.

Föräldrarnas röster bidrar med kunskap om hur stöd till familjer där våld mot barn förekommit kan förbättras.

Ta del av mer information om När ett barn varit utsatt för våld.