När ett barn varit utsatt för våld

– Föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en intervjustudie med föräldrar till barn som varit utsatta för våld. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av stöd till våldsutsatta barn och deras familjer utifrån ett föräldraperspektiv.

I studien deltog 14 föräldrar och intervjuerna handlade om hur vägen till stöd sett ut, vad stödet innehållit och hur föräldrarna uppfattat barnets mående. Barnen hade varit utsatta för våld av en jämnårig, en partner till föräldern eller av en förälder. Några barn hade varit utsatta för fysiskt våld riktat direkt mot dem och/eller mot en förälder medan andra var utsatta för sexuella övergrepp.

Våldet kan ha fått olika konsekvenser för barnen där några barn har drabbats av ångestattacker, sömnsvårigheter, självskadebeteende, ätstörningar och svårigheter att hantera skolan.

Föräldrarnas röster bidrar med kunskap om hur stöd till familjer där våld mot barn förekommit kan förbättras.

Här kan du läsa mer om den andra föräldrastudien 2022 – Föräldraskap, våld och stöd.

Ladda ner rapporten 
Och jag känner ändå så här, jag har varit en ganska driven mamma, jag har kontaktat skolan, jag har jagat psykologer, du vet, jag har verkligen kämpat och så tänker jag på de som kanske inte har språket, som kanske inte förstår vilka rättigheter vi har i samhället. Nej, men de … Det är kört. Jag är hemskt ledsen, men det finns ingen samhällsstruktur som fångar upp oss. Citat ur studien sid. 19, intervju nr 8

Presentation av resultaten

Johanna Thulin presenterar resultat och citat från föräldrar från intervjustudien.

Resultat i urval

  • Föräldrar söker ett mer synligt stöd för sina barn där professionella som möter våldsutsatta barn i olika sammanhang ska ha kunskap om vart de kan hänvisa familjen för rätt insats.
  • Föräldrar önskar ett mer jämlikt stöd i olika regioner.
  • Föräldrarna önskar att stödet är utformat så det ser till hela familjens behov.
  • Föräldrarna vill ha kunskap om hur de ska möta sitt barn på bästa sätt.

Om föräldrastudierna 2022


Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset, berättar om föräldrastudierna och vägen framåt.

En möjlig lösning

I rapporten tar vi upp en möjlig lösning till problemen som föräldrarna vittnar om. Lösningen är en modell vi kallar Det fjärde rummet. Modellen bygger på att Barnahus blir navet för stöd och behandling efter våld. Ett kunskapscentrum och den samordnande aktören i alla regioner för att kunna erbjuda barn och deras anhöriga den hjälp och stöd de har rätt till.

Läs mer om modellen Det fjärde rummet.

Har du frågor om studien?

Johanna Thulin

Sakkunnig Våld mot barn, Lektor Linnéuniversitetet