Den bästa och svåraste uppgiften i världen

Utgiven 23 juli 2018 | Författare: Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg och Staffan Janson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
BARNUPPFOSTRAN OCH KONFLIKTHANTERING BLAND FÖRÄLDRAR I SVERIGE 2017 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskare genomföra en kartläggning av kroppslig bestraffn... Läs mer

BARNUPPFOSTRAN OCH KONFLIKTHANTERING BLAND FÖRÄLDRAR I SVERIGE 2017

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskare genomföra en kartläggning av kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige. Föräldrar har anonymt fått svara på enkätfrågor om synen på barnuppfostran och om hur de själva uppfostrat sitt barn under det senaste året. Resultaten bygger på vad föräldrarna själva valt att berätta, men eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år. För att komplettera och fördjupa enkätsvaren har vi även genomfört intervjuer med föräldrar.

Enkätstudien och intervjustudien visade att föräldrarna anser att kärnan i barnuppfostran är kärlek, närvaro och att vara konsekvent. I stort sett alla föräldrar tog avstånd från våld och kränkningar. Trots det rapporterade två procent av föräldrarna i enkätstudien att de använt fysiskt våld mot barnet det senaste året. Det handlade främst om att föräldern klappat till eller kastat något på barnet. Nästan 19 procent uppgav att de hade vid minst ett tillfälle det senaste året knuffat eller ruskat sitt barn och 12 procent av föräldrarna hade använt psykiskt våld mot barnet det senaste året.

Oavsett bakgrund och orsak är våld mot barn alltid fel. I Sverige har vi i stor utsträckning lyckats förebygga att föräldrar använder våld i syfte att uppfostra, men det allvarliga våldet som drabbar en liten grupp barn har inte minskat över tid på samma sätt som de mer lindriga formerna. Nästa stora utmaning är att reducera även det våldet så att vi på sikt kan leva upp till Barnkonventionens krav att alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld.