Hantering av personuppgifter och cookies vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset är varsam hantering av personuppgifter en självklarhet. Sedan den 25 maj 2018 gäller ett utökat stöd för individen genom Dataskyddsförordningen och GDPR.

Personuppgiftsansvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (org.nr 802000-1072) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Offentlighetsprincipen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse. Meddelanden som skickas till oss blir inte allmänna handlingar och kan inte lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att Stiftelsen Allmänna Barnhusets behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Insamling och behandling av personuppgifter

Stiftelsen Allmänna Barnhuset samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs, t.ex. vid anmälan till vårt nyhetsbrev, utbildningar och konferenser.

Så här behandlar Stiftelsen Allmänna Barnhuset personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får Stiftelsen Allmänna Barnhuset lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Så här behandlar Stiftelsen Allmänna Barnhuset personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifterna kommer bara att användas inom Stiftelsen Allmänna Barnhuset för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Du som ansöker tjänster via Stiftelsen Allmänna Barnhusets rekryteringar samtycker till personuppgiftsbehandling. Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras i rekryteringsdatabasen i två år efter att rekryteringsärendet avslutats enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets gallringsföreskrifter.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset använder sig här av ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Så här behandlar Stiftelsen Allmänna Barnhuset personuppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.

I vissa fall använder Stiftelsen Allmänna Barnhuset sig av s.k. personuppgiftsbiträde.

Så här behandlar Stiftelsen Allmänna Barnhuset personuppgifter vid anmälan till bostadskön

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till bostadskön raderas automatiskt av Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats och sparas endast hos fastighetsförvaltaren, Fastighetsägarna, i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

Information om användning av cookies

Stiftelsen Allmänna Barnhuset använder så kallade cookies på sina sajter. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookies lagras i användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Cookies används bland annat för att  webbplatsen ska fungera som förväntat (funktionella cookies) kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem (analytiska cookies).

Cookies från Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera hur användarna använder vår webbplats. De upplysningar som samlas in om ditt användande sänds och sparas på Googles server. Det är viktigt att poängtera att Google Analytics inte samlar in någon personlig data som går att koppla till dig som individ. Google använder insamlade upplysningar för att utvärdera ditt bruk av vår webbplats, utarbeta rapporter om aktiviteten på olika sidor och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av internet. Google kan överföra informationen till tredjepart om det krävs enligt lag, eller om tredjepart behandlar informationen för Googles räkning.

Google Analytics skapar två typer av cookies: permanenta cookies som visar om användaren är återkommande, var användaren kommer ifrån, vilken sökmotor och nyckelord som eventuellt har använts för att nå webbplatsen, etc. Den andra typen är sessionscookies som används för att visa när och hur länge en användare stannar kvar på sidan. Sessioncookies försvinner efter varje besök, när du stänger ner webbläsaren.

Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.

För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics användning av cookies.

Uppsägning cookies

Den som inte accepterar användandet av cookies kan stänga av funktionen via sin webbläsararens säkerhetsinställningar. Det är lätt att blockera cookies och ta bort redan lagade. Men det kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av aktuell webbplats.

För frågor kring cookies mejla till info@allmannabarnhuset.se

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Stiftelsen Allmänna Barnhuset samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är skyldig att lämna personuppgifter till Arbetsgivarverket, Skatteverket, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån och Stiftelsen Allmänna Barnhusets upphandlade bank. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer.

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet används ett antal olika it-tjänster och it-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara Stiftelsen Allmänna Barnhusets personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Stiftelsen Allmänna Barnhusets uppdrag och enligt våra instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

Stiftelsen Allmänna Barnhuset vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som Stiftelsen Allmänna Barnhuset behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter om den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i detta dokument. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Stiftelsen Allmänna Barnhuset registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Stiftelsen Allmänna Barnhuset). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Kontakt

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Döbelnsgatan 50
113 52 Stockholm

Tel: 08-679 60 78
info@allmannabarnhuset.se