Finansiering

På den här sidan kan du ta del av hur Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet finansieras

Reglemente och avkastning av förvaltade medel

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets reglemente beskrivs stiftelsens ändamål: att verka för god vård och uppfostran av barn som är i behov av särskild omsorg och en i övrigt förbättrad social barnavård.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med egen förvaltning som rapporterar till Socialdepartementet. Regeringen utser styrelsen på en mandatperiod på 4 år. Verksamheten finansieras inte av statliga anslag utan finansieras i enlighet med reglementet via avkastningen från förvaltade medel. Styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset ansvarar för att dess tillgångar är placerade så att erforderlig trygghet finns för deras fortbestånd och att god avkastning erhålls.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är moderstiftelse i en koncern med två helägda dotterbolag, Sätra Bruk AB och Allmänna Barnhuset i Stockholm AB. Styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset har investerat i fastigheter och skog som en långsiktig placering av kapital på 30 och 40 talet i samband med förändrad verksamhet. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har policys för olika delar av verksamheten och bolagen man driver. Dessa policys antas av styrelsen och omprövas regelbundet.

Verksamheten som bedrivs på Stiftelsen är beroende av avkastningen från placerade medel, ägda bolag och fastigheter. Avkastning från fastigheter och värdeportfölj samt utdelning från dotterbolag är en förutsättning för stiftelsens verksamhet, så även externa medel från andra aktörer. Genom god förvaltning och en säker avkastning säkerställs att Stiftelsen Allmänna Barnhuset har möjlighet att vara nationell samordnare i flertalet projekt. Så även att utveckla och sprida kunskap om praktikrelevanta metoder samt stödja forskning som visar vägen framåt. Stiftelsen Allmänna Barnhuset ansöker varje år om medel för de projekt som vi anser är särskilt angelägna att prioritera, för att fylla kunskapsluckor och motverka ineffektiva arbetsmetoder.

Vår vision


Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Allmänna Barnhuset i Stockholm AB

Allmänna Barnhuset i Stockholm AB bedriver utbildning, konferenser och rapportförsäljning. Bolaget har sin verksamhetsgrund i det reglemente som styr moderstiftelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, att verka för god vård och uppfostran av barn i utsatta situationer. Barnkonventionen är en betydelsefull utgångspunkt i bolagets verksamhet. Bolaget styrs genom ägardirektiv som beslutats av stiftelsens styrelse.

Allmänna Barnhuset i Stockholm AB:s verksamhet delas upp i följande kategorier:

  • Utbilda för att ge teoretiska kunskaper
  • Utbilda för att nå ut med praktiska färdigheter
  • Utbilda fram till licens
  • Lyfta frågor kring barnrättsperspektivet
  • Sprida resultat från Stiftelsen Allmänna Barnhusets forskning och metodutveckling

Sätra Bruk AB

Sätra Bruk AB är en långsiktig investering sedan 1935 som syftar till att ge en betydande avkastning till Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Sätra Bruk AB bedriver skogsbruk, jordbruk, kraftproduktion vid tre mindre kraftverk, förvaltning av värdepapper samt fastighetsförvaltning. Sätra Bruk ligger i Västra Götaland. Bolaget styrs genom ägardirektiv som beslutats av stiftelsens styrelse.

Sätra Bruk AB samarbetar med Södra Skogsägarna som förvaltar skogsbruket för Sätra Bruk AB. Det långsiktiga skogsarbetet ska inriktas mot ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Herrgården med tillhörande byggnader hyrs ut i samarbete med en entreprenör. Sätra Bruks Herrgård arbetar så mycket som möjligt med närproducerade råvaror t.ex. kommer älgen från skogen och de vattenkraftverk som Sätra driver försörjer anläggningen med el. De avtryck som Sätra gör på miljön är därmed minimala.

Läs mer om Sätra Bruk

Fastigheter

Inom ramen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset ägs och förvaltas två fastigheter i Stockholm som en långsiktig investering för att ge avkastning liksom de två bolagen. Stiftelsen har sedan många år upphandlat förvaltningen av fastigheterna hos en extern förvaltare, Fastighetsägarna. Fastighetsägarna ansvarar för underhållsplan, ombyggnader, upphandling av driftåtgärder och löpande underhåll.

Fastighetsägarna ansvarar även för att ta emot och registrera anmälningar till intresselistor för bostäder och lokaler enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets gällande policy. När det är aktuellt att erbjuda en lägenhet ansvarar Fastighetsägarna för att inhämta upplysningar om presumtiva hyresgästers ekonomi och ombesörja att erforderlig säkerhet ställs om så krävs. De genomför samtliga avtalsförhandlingar med presumtiva hyresgäster samt upprättar hyreskontrakt. I de fall en hyresgäst önskar ansöka om andrahandsupplåtelse ansvarar Fastighetsägarna för att ta emot ansökan om andrahandsupplåtelse.

Fastighetsägarna har i uppdraget att förvalta och förmedla lägenheter för hyressökande på fastigheten Fasaden 1 och Fastigheten Geten 1. Totalt finns 112 lägenheter, i huvudsak ettor och tvåor. En samlad intresselista ligger till grund för förmedlingen och unga vuxna är en prioriterad grupp. De regler som styr är följande: Alla sökande ska skriftligt inkomma med ansökan och skrivs därefter upp på en intresselista som bearbetas och prioriteras efter gällande policy. De kriterier som används för uthyrning av lägenheter följer jordabalken 12 § och diskrimineringslagen 2 kap. 12 §.

De fastigheter som ägs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset är:

Fastigheten Geten 1: Surbrunnsgatan 36/Döbelnsgatan 50, Stockholm. Fastigheten är uppförd 1940 och byggnaden inrymmer 59 bostadslägenheter.

Fastigheten Fasaden 1: Pelargatan 19, Johanneshov. Fastigheten är uppförd 1942 och byggnaden inrymmer 53 bostadslägenheter.

Prioriterade målgrupper enligt vår policy är:

  • unga vuxna som studerar eller arbetar.
  • akuta situationer, framförallt ensamstående med barn.
  • arbetspendling i vissa fall.
  • övriga personer på intresselistan efter inkommen anmälan.

Kreditprövning görs på aktuella sökande innan avtal skrivs.

För mer information kring våra fastigheter och för att ställa dig på vår intresselista vänligen .

Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer att sända ditt mail vidare till Fastighetsägarna som förvaltar de två fastigheterna och administrerar inkomna anmälningar från Stiftelsen Allmänna Barnhusets infomail.

Fonder och värdepapper

Förvaltningen av Stiftelsen Allmänna Barnhusets kapital har en långsiktig real tillväxt som målsättning och ska erhållas med ett kontrollerat risktagande. Förvaltningen av kapitalet sköts i enlighet med beslutad policy av Stiftelsen Allmänna Barnhusets av extern förvaltare. Värdepappersaffärer får endast göras med svensk bank eller värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är även förvaltare av Stiftelsen Stockholmsfonden och Wennerqvistska fonden:

Enligt stadgarna ska avkastningen från Stockholmsfonden komma barn i Stockholm kommun tillgodo som bidrag för sådan barnavårdande verksamhet som avses i Barnhusets reglemente. Avkastningen delas ut vartannat år som bidrag till forskare vars forskning berör barn i Stockholms kommun. Stiftelsen är anknutet förvaltat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, vilket bland annat innebär att den har egen bokföring och hålls i övrigt skild från Barnhusets övriga egendomar.

Enligt Wennerqvistska fonden ska medel gå till ”invalidiserade, hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år, vilka ej erhålla fortlöpande understöd av kommun eller är omhändertagna av barnavårdsnämnd”. Utdelning från fonden sker en gång per år efter beslut på styrelsemöte i november/december månad. Läs mer