Wennerqvistska fonden

Stiftelsen Allmänna barnhuset är förvaltare av Wennerqvistska fonden

Avkastningen av fonden skall gå till enskilda, funktionshindrade och hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år (ej grupper) som ej erhåller understöd av kommun eller är omhändertagna. Barn som är födda i Stockholm ska ha företräde.

Ansökan sänds in i form av en blankett med upplysningar om namn, födelsedata, funktionshinder och ändamål med ansökan. Kopia av läkarintyg eller liknande ska skickas med ansökan detta för att styrka funktionshindret, annars är inte ansökan giltig. Fullständiga kontaktuppgifter samt bankkonto anges på blanketten.

Ladda ner ansökningsblankett Wennerqvistska

Utdelning från fonden sker en gång per år efter beslut på styrelsemöte i november/december månad.

Pengarna skickas ut till mottagaren och mottagaren ska skicka in kvitto avseende det ändamål ansökan avsett.

Hantering av ansökningar

Ansökningar som inkommer efter styrelsemöte i december läggs till ansökningar följande år.

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna, besvaras direkt med besked om att ansökan inte behandlas då den inte uppfyller kraven.

I de fall då ansökan uppfyller kraven meddelas sökanden att ansökan behandlas på styrelsemöte i november/december.

Godkänns ansökan av styrelsen skickas brev ut med information om att medel betalas. Antalet sökanden som beviljas medel varierar beroende på hur många ansökningar som inkommit och även hur mycket avkastning fonden har gett.

Medel kan rekvireras 1 år från poststämpeldatum på det beslutsbrev som skickas till sökanden.

Arkivering och personuppgifter

Ansökningar med bilagor, brev och beslut som inte uppfyller kriterierna samt ansökningar som inte beviljats makuleras snarast.

Ansökningar, inklusive underlag och beslut, som har beviljats medel sparas och arkiveras. Eventuellt andra underlag som skickats in (inkomstuppgifter, intyg från Försäkringskassan, deklarationer mm) makuleras efter styrelsebeslut.