Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation

Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva och hjälpsamma.

Alltför många föräldrar tvistar i domstol om vårdnad, boende eller umgänge och domstolsprocesserna leder ofta till att barn och föräldrar far illa. Flera utredningar och utvecklingsprojekt pekar på att tidigare och bättre samordnat stöd av fler professioner skulle vara önskvärt.

Mot bakgrund av detta fick Stiftelsen Allmänna Barnhuset år 2014 medel från regeringen för att koordinera en försöksverksamhet i fem kommuner med ett tvärprofessionellt team kallat ”Samverkansteam”. Det kunde till exempel handla om information och rådgivning, stöd, konfliktlösning och behandling.

En tydlig ambition i försöksverksamheten var att komma i kontakt med familjer tidigt, innan konflikter har hunnit blir stora och samarbetssvårigheter har cementerats.

Projektet var upplagt som en lärandeprocess tillsammans med kommunerna där nya arbetsformer och modeller prövades utifrån lokala förutsättningar och behov. En viktig del i uppdraget var att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information.

Pilotkommunerna i projektet var:

 • Helsingborg
 • Nacka
 • Norrköping
 • Malmö
 • Västerås

Film om Samverkansteam


Vad säger samverkansteamen själva – intervju från 2018.

Övergripande gemensamma projektmål var att:

 1. Organisera en tvärprofessionell samverkan i samverkansteam.
 2. Pröva ett systematiserat frågeformulär (DOORS) som underlag för stöd och insatser till barn och föräldrar.
 3. Erbjuda stöd och insatser till barn och föräldrar i målgruppen.
 4. Förstärka barnets delaktighet.

Utvärderingen av projektet kom att belysa två perspektiv, dels samverkansprocessen och dels barn och föräldrars situation och upplevelser. Arbetet i kommunerna pågick under åren 2015 – 2017. Erfarenheterna och resultatet från projektet publicerades i en slutrapport våren 2018.

Det har varit både inspirerade och smärtsamt att få ’nya glasögon’. Smärtsamt att tänka på hur mycket tid vi i organisationerna har lagt på att diskutera gränser och ansvar, men inspirerande att öppna upp och försöka se de möjligheter som finns i samverkan.
Projektmedarbetare i Norrköping

Forskningen som följde utvecklingsarbetet rekommenderade:

 • Vetenskaplig prövning av DOORS i den svenska kontexten.
 • Utvecklade former för barns delaktighet och insatser riktade direkt till barn.
 • Mer systematisk uppmärksamhet på föräldrars och barns behov av stöd på grund av tecken på psykisk ohälsa.
 • Utveckling av kompetens i att hantera uppgifter om partnervåld, särskilt när det gäller uppgifter om föräldrars eget våldsutövande.
 • Fortsatt utveckling av formerna för att kartlägga behov för att erbjuda rätt insats.
”Vi har kommit en bit på väg när det gäller barns delaktighet i vårdnadskonflikter. Vi lyssnar och låter barn komma till tals i större utsträckning och i fler sammanhang än före projekttiden. Barn ska skyddas i sitt deltagande, inte hindras från att delta. Barnen har velat berätta vad som är svårt, vad som sårar eller oroar dem.”
Projektmedarbetare

Filmen För barnens skull


Elsa får en lillasyster som heter Harriet. Men föräldrarna verkar inte glada. Hur ska de komma överens? För barnens skull är en informationsfilm om utvecklingsprojektet Samverkansteam.

Övergripande slutsatser av projektet

 • Effektivt använd kunskap om samverkan kan ge familjer samordnat och hjälpsamt stöd snabbt.
 • Det strukturerade frågeformuläret DOORS och ett tvärprofessionellt arbete i team har inneburit att hjälpsamt stöd har kunnat erbjudas. Det har uppskattats av barn, föräldrar och professionella.
 • Att arbeta i tvärprofessionella team i samverkan kräver ledningens stöd, tid och uthållighet.
 • Att erbjuda stöd med ett förenklat förfarande möjliggör att anpassat stöd når barn och föräldrar enkelt, snabbt och i nära samarbete med familjerna.

Kontakta mig

Har du frågor om Samverkansteam, tveka inte att kontakta mig!

Marianne Gabrielsson

Projektledare 0768-09 56 02