Barnrättskommittén

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, består av 18 oberoende experter.

Barnrättskommittén övervakar genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i de länder som ratificerat barnkonventionen. De övervakar också genomförandet av de tre fakultativa protokoll som är knutna till konventionen.

Allmänna kommentarer

Kommittén publicerar sin tolkning av barnkonventionen i så kallade allmänna kommentarer om tematiska frågor. Hittills har barnrättskommittén publicerat 25 allmänna kommentarer på olika teman.

Kommentarerna 1-24 finns på svenska (Barnombudsmannens hemsida)

Regelbunden rapportering

Alla stater som har ratificerat barnkonventionen är skyldiga att regelbundet lämna rapporter till kommittén om hur rättigheterna genomförs. Staterna skall lägga fram en första rapport två år efter att de anslutit sig till konventionen och därefter överlämna periodiska rapporter vart femte år. Kommittén granskar varje rapport och rapporterar sina farhågor och rekommendationer till konventionsstaten genom s.k. concluding observations.

Kommittén granskar också de rapporter som måste lämnas in av stater som har anslutit sig till de första två fakultativa protokollen till konventionen om barns inblandning i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Läs mer om The Committee on the Rights of the Child

Sveriges rapporter till Barnrättskommittén

Vart femte år ska alla stater som har ratificerat barnkonventionen lämna en rapport till barnrättskommittén. I Sverige är det regeringen som ansvarar för att ta fram rapporten till barnrättskommittén om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav.

Även om det bara är regeringen som är skyldig att rapportera så ser barnrättskommittén gärna att det kommer in så kallade skuggrapporter från andra organisationer och grupper i samhället till exempel frivilligorganisationer.

Läs Sveriges (statens) alla rapporter till barnrättskommittén (Barnombudsmannens hemsida)

Läs Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport till barnrättskommittén

Rekommendationer till Sverige

Efter att Sverige lämnat in en rapport hålls en offentlig utfrågning där representanter från Sveriges regering får svara på frågor om rapporten. Därefter lämnar barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer med synpunkter på barnkonventionens genomförande, vilka förbättringar de önskar samt om de ser några brister och goda exempel i det som kallas concluding observations.

Läs kommitténs samtliga rekommendationer till Sverige (Barnombudsmannens hemsida)