Barns rättigheter när de är anhöriga

Barn som anhöriga

När barn och unga är anhöriga känner de ofta en stor oro och ensamhet. Det finns även barn som inte får tillräcklig omsorg och tar ett orimligt stort ansvar i sin familj.

Barns röster om att vara anhörig – del 1


Citaten i filmen kommer ifrån från barn och unga som med sig av sin kunskap och erfarenhet i böckerna: Jag är också viktig. Att växa upp med en familjemedlem som är sjuk eller har ett funktionshinder, Elina Sundström (2012) och Barns rätt som anhöriga: En antologi om att göra barn delaktiga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2019) samt de barn som deltagit i Arvsfondsprojektet BRA-samtal för yngre barn (2019-2023). Barnen som medverkar i filmen är skådespelare.

Hur många barn är anhöriga i Sverige?

  • Det kan handla om närmare 30 %, som växer upp med föräldrar som har någon form av kronisk fysisk sjukdom.
  • Varje dag förlorar ungefär nio barn en förälder i Sverige. Det kan vara genom sjukdom, olycka självmord eller mord.
  • En studie visade att 8 % hade minst en förälder som vårdats på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol eller narkotika. Om öppenvård och missbruksrelaterade domar räknas in var det 17%.
  • Om föräldrar med mildare former av psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol och/eller narkotika inkluderas så kan närmare hälften av barnen i Sverige vara berörda under någon period av barndomen.
  • Det är mer än dubbelt så vanligt att barn som lever med en vuxen med missbruksproblem, psykisk sjukdom, suicidproblematik och/eller kriminalitet är utsatta för våld av vuxna och mer än tio gånger vanligare att vara multiutsatt (utsatt för 3-5 former av våld) i jämförelse med övriga barn.

Barns röster om att vara anhörig – del 2


Citaten i filmen kommer ifrån från barn och unga som med sig av sin kunskap och erfarenhet i böckerna: Jag är också viktig. Att växa upp med en familjemedlem som är sjuk eller har ett funktionshinder, Elina Sundström (2012) och Barns rätt som anhöriga: En antologi om att göra barn delaktiga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2019) samt de barn som deltagit i Arvsfondsprojektet BRA-samtal för yngre barn (2019-2023). Barnen som medverkar i filmen är skådespelare.

Risk- och skyddsfaktorer

Forskning visar att det kan medföra risk för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa i vuxen ålder men hur varje enskilt barn påverkas beror på ett komplext samspel mellan risk- och skyddsfaktorer. De goda nyheterna är att negativa konsekvenser går att förebygga genom att stärka skyddsfaktorer. Det kan handla om att barn:

  • får prata om svårigheterna i familjen
  • får information och svar på sina frågor
  • får stöd i skolarbetet och
  • har kamrater och fritidsintressen.

Sedan 2010 finns en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § som tar upp barns rätt till information och stöd när de är anhöriga. Fortfarande är det många barn som inte uppmärksammas, ofta för att det saknas resurser och tid, men även för att personal inte vet hur de ska gå tillväga.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA  – Barns Rätt som Anhöriga för att öka förutsättningarna för att barn ska får sina rättigheter tillgodosedda de är anhöriga.

Har du frågor?

Kontakta mig!

Åsa Lundström Mattsson

Projektledare Barns Rätt som Anhöriga 073-533 25 53