Barns rättigheter när de är anhöriga

Barns rätt som anhöriga gäller när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har någon form av allvarlig sjukdom eller annan svårighet.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga. Vi har utvecklat BRA-samtal – en modell för att säkerställa att barn får komma till tals när de är anhöriga och få sina rättigheter tillgodosedda.

Modellen är utvecklad för samtal med barn och unga mellan 7–18 år, som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

  • missbruks- eller spelproblem,
  • psykisk sjukdom,
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling.

Utveckling pågår av BRA modellen för nya målgrupper. Ett stort projekt är att utveckla modellen för yngre barn 3-6 år. Modellen testas också för barn med anledning av att de lever i familjer som har haft långvarigt försörjningsstöd och/eller lever i tillfälliga boendealternativ då de saknar egen eller förhyrd bostad. BRA-samtal har även anpassats för barn som kommer till ett skyddat boende med sin mamma.

Film om BRA


Det är många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som dom bor tillsammans med, och som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör.

Utbildning i BRA-samtal

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Läs mer och boka utbildning
Jag tycker det är väldigt bra, man får kanske lite mer information, man får tänka till om hur just jag har det, inte omgivningen och hur andra tycker att det är utan det är just mina åsikter som är det viktigaste, Jag tycker det var jättebra.
Barn som deltagit i utvecklingsarbetet BRA

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Åsa Lundström Mattsson

Sakkunnig socialtjänst 073-533 25 53