Barns rättigheter när de är anhöriga

Barn som anhöriga

Det finns många barn och ungdomar som växer upp som anhöriga till en förälder med en fysisk eller psykisk sjukdom, ett missbruk eller andra svårigheter.

Barn och unga som är anhöriga är en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa. Forskning visar att det kan motverkas genom att minska risk- och stärka skyddsfaktorer. Det kan handla om att få information och svar på sina frågor, att få tala om sin oro men även att kunna koncentrera sig på skolan, få möjlighet att träffa vänner och ha fritidsintressen.

Sedan 2010 finns en bestämmelse i hälso- sjukvårdslagen 5 kap. 7 § som tar upp barns rätt till information och stöd när de är anhöriga men fortfarande är det många barn som inte uppmärksammas, ofta för att personal inte vet hur det ska göras.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga för att säkerställa att barn får komma till tals när de är anhöriga. Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Utbildning i BRA-samtal

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Läs mer och boka utbildning
Jag tycker det är väldigt bra, man får kanske lite mer information, man får tänka till om hur just jag har det, inte omgivningen och hur andra tycker att det är utan det är just mina åsikter som är det viktigaste. Jag tycker det var jättebra.
Barn som deltagit i utvecklingsarbetet BRA

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Åsa Lundström Mattsson

Sakkunnig socialtjänst 073-533 25 53