Våldsutsatthet bland barn till föräldrar med svårigheter

Utgiven 9 april 2024 | Författare: Carolina Jernbro
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Hur kan vi hjälpa barn som har föräldrar med svårigheter, för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och en trygg uppväxt? Många barn i Sverige, ca 16 procent, lever i en vardag där ... Läs mer

Hur kan vi hjälpa barn som har föräldrar med svårigheter, för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och en trygg uppväxt?

Många barn i Sverige, ca 16 procent, lever i en vardag där föräldrar till exempel har alkoholproblem, använder narkotika, har en psykisk sjukdom, som gjort suicidförsök eller som har blivit dömda för brott.

Den här fördjupningsskriften lyfter barns röster om att leva med en vuxen med svårigheter och bygger på en elevenkätundersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört med stöd av regeringsmedel. Barnen har svarat på frågor om föräldrarnas svårigheter, deras utsatthet för olika typer av våld, hur de mår och vilket slags stöd de fått. Många barn som svarat har aldrig sökt hjälp hos en professionell, så denna undersökning kan vara första gången deras berättelse får komma fram. Resultatet från studien finns i sin helhet i rapporten Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning.

Hur kan vi hjälpa barn som är anhöriga?

Forskning visar att det kan medföra risk för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa i vuxen ålder att växa upp med en förälder med svårigheter, men hur varje enskilt barn påverkas beror på ett komplext samspel mellan risk- och skyddsfaktorer. De goda nyheterna är att negativa konsekvenser går att förebygga genom att stärka skyddsfaktorer. Det kan handla om att barn:

  • får prata om svårigheterna i familjen
  • får information och svar på sina frågor
  • får stöd i skolarbetet
  • har kamrater och fritidsintressen

Sedan 2010 finns en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § som tar upp barns rätt till information och stöd när de är anhöriga. Fortfarande är det många barn som inte uppmärksammas, ofta för att det saknas resurser och tid, men även för att personal inte vet hur de ska gå tillväga.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA  – Barns Rätt som Anhöriga för att öka förutsättningarna för att barn ska får sina rättigheter tillgodosedda de är anhöriga.