DOORS

I projektet Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation användes ett systematiserat frågeformulär (DOORS) som ger underlag för stöd och insatser till barn och föräldrar.

Vad är DOORS?
Detection Of Overall Risk Screen – känt som DOORS är ett bedömningsverktyg i tre delar,
utformat för att hjälpa separerade föräldrar och professionella som arbetar med dessa frågor att bedöma och hantera risker för säkerhet och välmående hos familjemedlemmar efter en separation.

DOORS är utarbetat av ett forskarteam i Australien i samarbete med forskare i Kanada och USA. Syftet är att vara en ”dörr in” till stöd och insatser. Det är utformat med fokus på risker i bred bemärkelse. Risk för att barnets utveckling skadas genom bristande omsorg till risk för bortförande, våld och suicid.

Du hittar nedladdningsbart material kopplat till DOORS längre ner på sidan.

Vad är syftet med DOORS?

Bedömningsverktyget ger professionella inom det familjerättsliga området en god bild av faktorer som ökar risken för negativa händelser i familjer. Använt som ett screeningverktyg inom olika verksamheter inom det familjerättsliga området kan DOORS hjälpa professionella att upptäcka och hantera riskfaktorer i det initiala skedet av kontakten. Det ger också vägledning inför fortsatt stöd att erbjuda familjen.

DOORS täcker till skillnad från andra snävare skattningsformulär in riskfaktorer och -situationer som vuxnas och barns välbefinnande, konflikter och förmåga till ömsesidig kommunikation, föräldrastress och andra stressfaktorer. Detta ger den professionelle en samlad bild av aktuella personliga och
interpersonella säkerhetsrisker.

Bedömningsverktyget underlättar identifiering av riskfaktorer och ger idéer om effektiva åtgärder.

Vinsterna med DOORS


Ta del av vad samverksansteamet ser för styrkor och vinster med frågeformuläret DOORS.

Vi tycker det är väldigt bra är att vi så snabbt får mycket information, väldigt snabbt, så tidigt i processen, som annars brukar ta flera samtal. Så det är en stor fördel, att man berör flera områden, fångar in så tidigt. Det tycker vi är värdefullt.
Projektmedlem i DOORS

Doors målområden

DOORS är uppdelat på tio målområden baserat på kunskap om vilka faktorer som kan utgöra risker för familjer i separation.

 • Kulturell och religiös bakgrund
 • Separationen
 • Hanterandet av konflikter med medföräldern
 • Det egna måendet
 • Medförälderns mående
 • Barnets situation
 • Föräldraskapet
 • Barnets säkerhet och trygghet
 • Egen trygghet
 • Det egna säkra beteendet
 • Övriga stressfaktorer

Resultat från DOORS

 • Professionella har uppskattat DOORS, men saknat ett specifikt barn-DOORS. Samverkansteamen har mött föräldrar, barn eller familjer i olika konstellationer av professionella beroende på vad DOORS och kontakten har visat att det funnits behov av.
 • DOORS har effektivt gett ett kunskapsbaserat underlag för vägledning med beaktande av risk. Flera team har uppfattat det som att arbetssättet gav vinster för barn i målgruppen. I Norrköping har andelen vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar halverats under den period som samverkansteamet varit igång.
 • Utvärderingen av barns och föräldrars situation och erfarenheter visar att samtalsledarna väl lyckats balansera struktur mot följsamhet i DOORS-samtalen, i relation till föräldern.
 • Utvecklingsbehov finns vad gäller samtalsledarnas förhållningssätt när uppgifter om våld framkommit, både vad gäller utsatthet och våldsutövande. Juridiska frågor knutna till användandet av DOORS i Sverige har undersökt i en rättsutredning.
 • Utvärderingen som följde teamen i Samverkansteam visade att föräldrar upplevde sig tagna på allvar tack vare DOORS. Det har uppmuntrat föräldrar att se situationen från olika perspektiv något som har satt igång förändringsprocesser. DOORS har ibland varit en tillräcklig intervention.
Nu vet jag inte hur det hade varit utan DOORS, men just eftersom det ändå ingår frågor om droger och våld så berättade han ju, precis allt, om hur han hade använt droger och så. Det vet jag inte om han hade gjort om inte de frågorna funnits där, redan i första samtalet.
Projektmedlem i DOORS

Vanliga frågor och svar

Kostar det något att använda DOORS, eller behövs särskild licens?
Nej, de som tagit fram DOORS i Australien månar om att barn och föräldrar får det stöd som de behöver och sprider materialet via hemsidan, se ovan. Det material som översattes från engelska och användes i projektet Samverkansteam finns tillgängligt via länkarna ovan.
Vilka använder DOORS i Sverige?
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tyvärr inte heltäckande överblick över hur DOORS används i Sverige. Organisationen MÄN kommer hösten 2022 att starta arvsfondsprojektet ’Pappor i separation’ där DOORS planeras att användas. De fem kommuner som har använt sig av DOORS var nöjda och arbetade fortfarande med det år 2021.
Vad gör DOORS för nytta?
Resultatet av forskningen som följde projektet visade att föräldrar upplevde sig tagna på allvar och att de uppmuntrades att se på sin situation från flera perspektiv. Det satte inte sällan igång en positiv förändringsprocess. Professionella tyckte att de snabbt kom in på centrala frågor och att de kunde erbjuda föräldrar rätt hjälp snabbt.

Har du frågor?

Har du fler frågor om projektet DOORS? Kontakta mig!

Marianne Gabrielsson

Sakkunnig, barn i vårdnadskonflikter och vårdnadstvist & föräldraskapsstöd 076-809 56 02