Det fjärde rummet

Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en modell som bidrar till att fler barn som utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp ska få möjlighet till stöd och behandling – oavsett var i landet de bor.

Regeringen beviljade 2016 medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram den modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

Bakgrunden var att barn som varit med om våld eller övergrepp inte alltid får det stöd och den behandling som de behöver och har rätt till. När barn som utsatts för våld och övergrepp inte får tillgång till den rehabilitering de är i behov av strider det mot såväl svensk lagstiftning som FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är också kostsamt, för samhället i stort och i för barnen själva, för deras familjer och för andra personer i deras närhet.

Tillsammans med personal inom kommun, landsting och ideella organisationer i fem områden i Sverige, tog vi fram modellen Det Fjärde rummet:

  • I modellen får Barnahus ansvar att arbeta för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får tillgång till det stöd och den behandling det har rätt till.
  • Resurser för information, stöd och behandling för alla kategorier av våldsutsatta barn, deras anhöriga och andra viktiga vuxna samordnas.
  • Andra verksamheter bistås med konsultation och rådgivning.
  • Barnahus fungerar som kunskapscentrum i regionen genom information och kunskapsspridning om våld mot barn.

En modell som kan genomföras nu


För att öka barns tillgång till stöd och behandling föreslår vi en modell som kan tillämpas redan idag.

Det fjärde rummet – pilot 2

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fortsätter nu att satsa på spridning och implementering av modellen Det fjärde rummet. Arbetet startar hösten 2022.

  • Regioner, kommuner och Barnahus som är intresserade av att utveckla sitt arbete för våldsutsatta barns rehabilitering bjuds in till gemensamt utvecklingsarbete.
  • Ambitionen är att etablera ett systematiskt preventivt arbete mot våld mot barn i området, och att utveckla utbudet av stödinsatser.
  • Målet ska vara att alla våldsutsatta barn ska erbjudas en bedömning av sina behov och att de som behöver stöd eller behandling ska erbjudas det.

Webbinarium – Det fjärde rummet


Webbinarium med Bengt Söderström och Johanna Thulin. Sändes 5 maj 2020.

När någon gjort dig illa


Film för våldsutsatta barn. Gratis att använda och sprida till barn eller bädda in på webbplatser.

Har du frågor?

Kontakta Amanda Nyberg som är nationell samordnare för Det fjärde rummet

Amanda Nyberg

Nationell Samordnare Det fjärde rummet 0723-18 60 81