Vikten av att alla barn som utsatts för våld får stöd och behandling

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
- Ett nationellt utvecklingsprojekt i samarbete med flera barnahus i Sverige. Barn som har utsatts för våld får inte alltid det stöd, eller den behandling, som de behöver och har rätt... Läs mer

– Ett nationellt utvecklingsprojekt i samarbete med flera barnahus i Sverige.

Barn som har utsatts för våld får inte alltid det stöd, eller den behandling, som de behöver och har rätt till. Ofta uteblir också viktig information till både barnen, deras anhöriga och andra närstående. För att täppa till dessa luckor i samhällsstrukturen har Stiftelsen Allmänna Barnhuset utvecklat en modell som kallas ”Det fjärde rummet”, som utgår från Sveriges olika barnahus.

Sedan 2022 driver Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett implementeringsprojekt som utgår från Fjärde rummet-modellen. Ett av projektets mål är att de barnahus som finns i Sverige ska kunna axla rollen som regionala kunskapscentrum om våld och övergrepp mot barn. Målet är också att stöd, behandling och information ska kunna erbjudas och kanaliseras genom dem.

För att förebygga och bekämpa våld mot barn krävs politisk vilja, resurser, kunskap och engagemang. Vi ser det här projektet som ett stort steg i rätt riktning.

Det här projektets utveckling har möjliggjorts genom medel från Brottsofferfonden.

14 barnahus deltar i projektet

Varje projektområde består av ett barnahus som samverkar med andra verksamheter inom kommuner och regioner.

  • Projektområdena får stöd enligt en processlednings- och implementeringsmodell som utvecklats för projektet.
  • Varje område sätter lokala mål för sitt delprojekt som utvärderas enligt en fastställd tidplan.
  • Nätverksträffar två gånger om året ger möjligheter för projektområdena att sprida kunskap, få inspiration av varandra och utveckla sitt arbete kring information, stöd och behandling.


Vill ditt barnahus vara med i projektet? Ta kontakt med oss!

Bakgrund till modellen Det fjärde rummet

Regeringen beviljade 2016 medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

Bakgrunden var att barn som varit med om våld eller övergrepp inte alltid får det stöd och den behandling som de behöver och har rätt till. När barn som utsatts för våld och övergrepp inte får tillgång till den rehabilitering de är i behov av strider det mot såväl svensk lagstiftning som FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är också kostsamt, för samhället i stort och i för barnen själva, för deras familjer och för andra personer i deras närhet. Tillsammans med personal inom kommun, region och ideella organisationer i fem områden i Sverige, tog vi fram modellen Det fjärde rummet.