Efter barnförhöret

Efter barnförhöret

En arbetsmodell som socialtjänsten kan använda för att ge stöd och information efter ett barnförhör till både barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.

Idag lämnas många barn ensamma och utan stöd  efter ett polisförhör. Barn får möta föräldrar som kan vara både upprörda och arga över att barnet pratat med polisen.

Modellen Efter barnförhöret innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen, och stöd att hantera situationen. Uppföljande samtal för barn och föräldrar ger goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling.

Om samhället griper in och förhör ett barn om brott som föräldrarna misstänks för är det ett stort ingrepp på familjen. Det för med sig ett ansvar. När myndigheterna griper in måste de fullfölja. Det är inte ansvarsfullt att lämna barnet ensamt med konsekvenserna.

Barn vill ha hjälp så att våldet tar slut, men de har sällan förstått på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar eller vad följderna blir om de berättar om barnmisshandel som de utsatts för i hemmet.

Det finns kommuner i landet som tar ansvar för vad som händer med de barn som åker hem efter polisförhör.

Via Barnahus i Huddinge och Södertälje har mer än tusen familjer tagit del av modellen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar i modellen sedan 2018.

 

Om arbetsmodellen


En kort film som beskriver arbetsmodellen Efter barnförhöret

Flera mål uppnås genom modellen

Arbetsmodellen med hembesök efter barnförhör har ett tydligt rättighetsperspektiv. Samhället har ett ansvar att skydda barn från all form av fysiskt och psykiskt våld enligt Barnkonventionen. Alla barn, inklusive de barn som är brottsoffer, har rätt att bli bemötta utifrån barnets bästa och de har rätt att komma till tals och att få information. Genom att arbeta med modellen uppnås flera mål och rättigheter enligt Barnkonventionen:

  • barn får information om rätten att skyddas mot våld.
  • föräldrar får information om hur negativt våld mot barn är och om alternativa uppfostringsmetoder.
  • föräldrar och barn får information om möjligheten till stöd och behandling och kan vid behov slussas vidare till lämpliga stöd- eller behandlingsinsatser.
  • barn får komma till tals. De får utrymme att beskriva sin upplevelse av situationen, ställa frågor och säga sin mening.
  • de barn och som har behov av mer stöd eller behandling uppmärksammas och kan slussas vidare direkt.

Utbildningar


Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar i modellen sedan 2018. Det går att anmäla sig till utbildningar i Stockholm, eller boka en lokal utbildning på din ort.

– De flesta människor är inte intresserade av att leva med konflikter. Det finns ett eget intresse för föräldern att reflektera över sin situation. Förstår föräldrarna hur de påverkar barnen så har de lättare att göra något annorlunda.
Hans Elfström - Grundare av modellen

Process och ansvar vid Barnförhör

  • Det är åklagaren som beslutar om att barn ska hämtas till förhör, och åklagaren ansvarar även för att informera föräldrarna om att så skett.
  • Men det är socialtjänstens ansvar att se till att barn får det skydd och det stöd de har rätt till efter förhöret.
  • En första anmälan om misstänkt barnmisshandel i hemmet kan komma antingen till polis eller till socialtjänst.
  • Polis har skyldighet att anmäla till socialtjänsten och socialtjänsten anmäler som regel misstänkt barnmisshandel till polisen, även om det kan finnas undantag.
  • Det innebär att bägge myndigheterna blandas in och att parallella utredningar startar.

Relaterade produkter

Kontakt

Emma Andersson

Projektledare Efter barnförhöret 072-905 81 82