Föräldrastudien 2017

För att få en inblick hur de yngre barnen har det hemma genomförs studier där föräldrar får svara på frågor om barnuppfostran, föräldraskapsstöd, attityder till våld i uppfostringssyfte samt bruk av fysiskt och psykisk våld i uppfostran. Den senaste föräldrastudien som genomfördes 2017 inkluderade en enkätstudie med svar från 1051 föräldrar och djupintervjuer med 17 föräldrar.

I början av 2023 förväntas en ny resultatrapport släppas.

Resultat från föräldrastudien

  • Två procent av föräldrarna att de använt fysiskt våld mot barnet det senaste året. Det handlade främst om att föräldern klappat till eller kastat något på barnet.
  • Nästan 19 procent uppgav att de hade vid minst ett tillfälle det senaste året knuffat eller ruskat sitt barn, vilket var vanligare bland föräldrar till yngre barn och bland föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Endast ett fåtal föräldrar tyckte att det var okej att använda fysiska bestraffningar mot barn, vilket visar på en minskning sedan studien 2011.
  • Ungefär 12 procent av föräldrarna hade använt psykiskt våld mot barnet det senaste året. Detta var betydligt vanligare bland föräldrar som själva blivit utsatta för fysiskt våld under sin egen uppväxt och bland föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En tredjedel av föräldrarna hade använt time-out.
  • I intervjustudien framkom att föräldrarna upplevde att de mest betydelsefulla komponenterna i barnuppfostran var att föräldern ska vara kärleksfull, närvarande och konsekvent. Konflikter med barnen uppstod oftast om föräldern var stressad. Att använda bestraffningar var flera föräldrar emot, medan andra ansåg att barnen behövde någon form av bestraffning för att lära sig rätt och fel. Time-out användes av flera föräldrar samtidigt som andra föräldrar var helt emot timeout, då de ansåg att timeout skapar oro och rädsla hos barnet.

Våld mot barn i uppfostringssyfte


Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Carolina Jernbro

Sakkunnig våld mot barn