Föräldraskap, våld och stöd

Utgiven 18 januari 2023 | Författare: Carolina Jernbro och Johanna Thulin
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En nationell kartläggning 2022. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en enkätundersökning om föräldraskap, våld och stöd riktad till ett nationellt slumpmä... Läs mer

160 kr

En nationell kartläggning 2022.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en enkätundersökning om föräldraskap, våld och stöd riktad till ett nationellt slumpmässigt urval av föräldrar i Sverige. Av 4000 tillfrågade föräldrar var det 985 föräldrar som har svarat på frågor om våld mot sitt barn inklusive försummelse, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap. De har även svarat på frågor om covid-19 pandemin påverkat deras föräldraskap.

Resultaten visar att föräldrars positiva attityder till fysiska bestraffningar av barn har minskat avsevärt över tid. I denna studie uppgav endast en förälder att det var okej att slå ett barn och två personer rapporterade att det var okej att hota att slå ett barn.

Nästan var fjärde förälder uppgav dock att de utsatt barnet för någon form av våld inklusive försummelse det senaste året. Psykiskt våld och emotionell försummelse var de vanligaste formerna av våld. Vidare visar resultaten att cirka 16 procent av föräldrarna, majoriteten kvinnor, hade varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relation. Resultaten visar också att majoriteten av föräldrarna kände sig trygga i föräldrarollen, men var femte upplevde ett behov av professionellt stöd i sitt föräldraskap. En knapp tredjedel av föräldrarna uppgav att relationen till barnet hade påverkats av pandemin där hälften tyckte att det varit mer utmanande, främst på grund av restriktionerna som gjort att barnet inte kunnat delta i fritidsaktiviteter eller att barnet varit tvungen att vara hemma från förskolan vid lindriga förkylningssymtom. Den andra
hälften uppgav att relationen med barnet blivit bättre på grund av mer tid tillsammans i familjen.

Alla barn har rätt till goda uppväxtförhållanden och det är barnets föräldrar som har ansvar för att barnets behov tillgodoses genom hela uppväxten. Att stödja föräldrar i föräldraskapet genom barnets hela liv är en viktig del i det förebyggande arbetet mot våld.

Ta del av mer information om Föräldraskap, våld och stöd.