Föräldraskap, våld och stöd

– en nationell kartläggning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en enkätundersökning
om föräldraskap, våld och stöd riktad till ett nationellt slumpmässigt
urval av föräldrar i Sverige.

Av 4000 tillfrågade föräldrar var det 985 föräldrar som har
svarat på frågor om våld mot sitt barn inklusive försummelse, partnervåld, attityder
till våld i uppfostringssyfte samt frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap. De har
även svarat på frågor om covid-19 pandemin påverkat deras föräldraskap.

Alla barn har rätt till goda uppväxtförhållanden och det är barnets föräldrar som har
ansvar för att barnets behov tillgodoses genom hela uppväxten. Att stödja föräldrar
i föräldraskapet genom barnets hela liv är en viktig del i det förebyggande arbetet
mot våld.

Här kan du läsa mer om den andra föräldrastudien 2022 – När ett barn varit utsatt för våld.

Ladda ner rapporten

Presentation av resultaten

Carolina Jernbro presenterar resultat från kartläggningen.

Resultat i urval

  • Föräldrars positiva attityder till fysiska bestraffningar av barn har minskat avsevärt över tid.
  • 23,6 % av de tillfrågade föräldrarna har dock utsatt barnet för någon typ av våld under det senaste året, d.v.s. fysiskt våld, psykiskt våld och försummelse.
  • Den vanligaste formen av våld som rapporterades är psykiskt våld (16,7%).
  • 4,5 % rapporterade att de hade använt fysiskt våld vid något tillfälle under det senaste året.
  • Ca 16% av föräldrarna, majoriteten kvinnor, hade varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relation.
  • Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars psykosociala situation och användning av våld.
  • Ungefär var femte förälder rapporterade att de haft behov av professionellt stöd i föräldraskapet.
  • Mer forskning behövs för att förstå de gundläggande mekanismerna bakom våldet.

Om föräldrastudierna 2022


Har du frågor om kartläggningen?

Carolina Jernbro

Sakkunnig Våld mot barn, Karlstads universitet