Våld löser inget!

Utgiven 8 januari 2018 | Författare: Åsa Landberg, Carolina Jernbro & Staffan Janson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sammanfattning av den nationella kartläggningen Våld mot barn 2016. Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att... Läs mer

0 kr

Sammanfattning av den nationella kartläggningen Våld mot barn 2016.

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar, i Sverige såväl som i resten av världen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

I studien har barn och unga själva svara på frågor anonymt. Det ger våldsutsatta barn, även de som inte kommit i kontakt med myndigheter, en möjlighet att komma till tals. Svaren ger en mer rättvisande bild av läget än vad antalet anmälningar gör. Man kan därmed börja ana vidden av det våld som barn utsätts för.

Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten.

För att göra kunskapen mer tillgänglig har vi tagit fram denna sammanfattning som  bygger på resultaten i den mer omfattande rapporten Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning.

En elev i studien uttrycker det så här: ”Våld löser inget och om en vuxen skulle slå en så skulle det inte hjälpa något utan barnet skulle bara bli mer rädd och känna sig osäker!”