”Jag vill klara skolan!”

Utgiven 20 oktober 2023 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Skolfam - en arbetsmodell för att ge alla barn samma möjligheter att gå ut skolan med godkända betyg. ”Jag vill klara skolan” uttrycker ett barn som fått insatsen Skolfam. ... Läs mer

Skolfam – en arbetsmodell för att ge alla barn samma möjligheter att gå ut skolan med godkända betyg.

”Jag vill klara skolan” uttrycker ett barn som fått insatsen Skolfam. Skolfam som modell utgår från Barnkonventionen och säkerställer varje barns rätt till en likvärdig utbildning. Modellen möjliggör för utföraren att ta hänsyn till och kompensera för de olika förutsättningar som samhällsvårdade barn har.
Samhällsvårdade barn som grupp presterar betydligt sämre i skolan än andra barn vilket tyder på att de inte har samma möjligheter till skola och utbildning som andra barn. Vi vet att en avgörande skyddsfaktor för att motverka problem och utanförskap i vuxen ålder är att ge barn möjligheten att lyckas i skolan. Att främja en lyckad skolgång ska vara högst centralt och behöver göras genom att aktiv och medvetet förebygga skolmisslyckanden. Målet med Skolfam är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Skolfam är efter snart 20 år en etablerad arbetsmodell i Sverige. Det är en långsiktig insats som kontinuerligt åtföljts av vetenskapliga utvärderingar. Resultaten har varit och fortsätter vara positiva.

Den här rapporten består av en introduktion till Skolfams arbetsmodell samt en sammanställning av 2023-års resultat- och kvalitetsenkät som tydligt visar att de barn som får Skolfam i betydligt högre grad når behörighet till gymnasieskolan än vad som är fallet för familjehemsplacerade barn som inte fått insatsen. Såväl utsagor från barn, familjehem, skolpersonal och socialtjänst bekräftar att Skolfam bidrar till bättre skolresultat för de barn som behöver det allra mest. För att säkerställa placerade barns rätt till en likvärdig utbildning måste fler barn få tillgång till Skolfam. Att investera i Skolfam är att investera i barnens liv, både här och nu och i deras framtid.