Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda.