När ett barn berättar – för dig som arbetar inom förskola eller skola

Du kan göra skillnad om barn berättar

När barn berättar om våld ångrar de sig sällan. Ett gott bemötande, agerande och information till barnet kan göra att de känner sig hörda, att våldet tar slut och att de blir skyddade. Din roll är viktig!

Filmerna nedan är utdrag från webbinariet ”Att bemöta våldsutsatta barn”, som spelades in i januari 2022. Se filmerna nedan tillsammans med dina kollegor, eller var och en för sig, och använd sedan de tillhörande diskussionsfrågorna för att samtala kring hur ni i er verksamhet kan bemöta våldsutsatta barn.

Se hela webbinariet

Vad är det första man ska göra när ett barn berättar om våld?


Det viktigaste tecknet på att ett barn varit utsatt för våld eller övergrepp är ofta att barnet själv berättar om det som har hänt. Som mottagare av ett sådant förtroende är det viktigt att visa öppenhet mot barnet genom att lyssna, ställa öppna frågor och vara tillgänglig för en fortsatt berättelse.

Diskutera:

  1. Hur kan det vara för barn att berätta om våld?
  2. Hur kan ni i er verksamhet underlätta för barn att berätta om våld?

Hur kan du lyssna när ett barn berättar om våld eller övergrepp?


Ibland kan det vara svårt att lyssna och ta emot ett barns berättelse om våld. Du kan spela en avgörande roll i ett barns liv genom att låta barnet berätta om vad hen varit med om. Barnets berättelse för dig som professionell kan vara det avgörande för att inleda en utredning för barnets skydd. Det kan leda till att socialtjänsten, polisen och sjukvården får den information som behövs för att rikta särskilda insatser.

Diskutera:

  1. Hur kan du lyssna på ett bra sätt när barn berättar om våld?

Att ställa frågor till barn om våld och övergrepp


Det kan vara så att vi, om vi får ta emot en berättelse om våld, tänker att vi inte får ställa frågor kring det barnet berättar för att inte sabotera en eventuell utredning hos socialtjänst eller polis. Men om vi ställer frågor öppna frågor och inte förutsätter att barnet kommer svara på ett visst sätt, kan svaren vara väldigt värdefulla för att få reda på mer om hur barnet har det och vem som utsatt barnet.

Diskutera:

  1. Vilka exempel på frågor kan ni komma på som ni skulle kunna ställa om ett barn berättar om våld? Gör en lista på öppna frågor som är relevanta för att få reda på mer information om det som barnet berättar om.

Att informera barn som berättat om våld eller övergrepp


Barn behöver få information om vad som kommer att hända efter att de berättat för en vuxen om våld eller övergrepp. Många barn samlar mod för att berätta för en utvald vuxen och det är viktigt att den personen då agerar utifrån den information den fått, för att barnet ska känna att det var meningsfullt att berätta.

Diskutera:

  1. Hur kan ni bemöta och informera ett barn som berättar för er om våld?
  2. Vad tror ni kan vara den största svårigheten med att ge barn information?

Att bemöta barns känslor av skuld och skam


Barn som är utsatta för våld har ofta blivit manipulerade av förövaren och kan behöva information om att det som de blivit utsatta för är fel. De kan också bära på känslor av skuld och skam kring deras eget agerande kopplat till våldet eller övergreppet.

Diskutera:

  1. I filmen ges exempel på hur man kan bemöta barns känslor kopplat till våld och övergrepp. Kan ni komma på fler exempel på hur man kan bemöta känslor av skuld och skam hos barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp?

Att finnas där för ett barn som berättat om våld eller övergrepp


Om man har möjlighet att fortsätta finnas kvar för barnet efter att det berättat om våld eller övergrepp kan det vara mycket värdefullt. Det kan handla om enkla saker som att fråga efter en tid om hur barnet har det och om det har blivit bättre, eller att hjälpa barnet att få det stöd eller behandling som hen behöver.

Diskutera:

  1. Hur kan du stötta det barn som berättat för dig eller en kollega om våld?

Hur kan du påverkas om ett barn berättar om våld eller övergrepp?


Även den som har fått ta emot en berättelse om våld kan behöva stöd. Ibland kan behovet uppstå först efter ett tag. Det kan vara viktigt att det finns möjligheter på arbetsplatsen att få stöd och prata igenom det som har hänt.

Diskutera:

  1. Vad finns det för stöd på din arbetsplats till den som fått höra berättelser om våld?

Du kan göra skillnad om ett barn berättar om våld eller övergrepp