Om socialtjänstens arbete – för dig som arbetar inom förskola och skola

Nedan hittar du viktig allmän information om orosanmälningar och anmälningsplikt. Om du har frågor – ta gärna kontakt med socialtjänsten så att du vet hur processen och omhändertagandet av barnet ser ut i just din kommun.

Kommer barnet att komma till ett Barnahus? Vilka stödinsatser kan erbjudas barnet och hens anhöriga? Detta kan vara bra för dig att känna till när du ska möta och stötta barnet på förskolan eller i skolan.

Filmerna nedan är utdrag från webbinariet ”Att bemöta våldsutsatta barn”, som spelades in i januari 2022. Se filmerna nedan tillsammans med dina kollegor, eller var och en för sig, och använd sedan de tillhörande diskussionsfrågorna för att samtala kring hur ni i er verksamhet kan bemöta våldsutsatta barn.

Se hela webbinariet

Att göra en orosanmälan vid misstanke om våld eller övergrepp


När du gör en orosanmälan är det din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna. När du skriver en anmälan, beskriver du omständigheterna som gör att du är orolig för barnet: vad som har hänt och när, hur det har kommit till din kännedom, och barnets nuvarande situation. Om situationen är akut ska du kontakta socialtjänsten per telefon, och även göra en skriftlig anmälan. Om oron kvarstår eller om nya uppgifter kommer fram behöver du anmäla igen.

Diskutera:

  1. I det här avsnittet lyfts fällor som kan göra att man låter bli att anmäla när barn berättat om våld eller övergrepp. Hur kan ni göra för att undvika dessa fällor på er arbetsplats?

Om anmälningsplikt vid misstanke om våld eller övergrepp


Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ är personer som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdom skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får vetskap om att eller misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten att anmäla är personlig och kan inte överlåtas. Tröskeln ska vara låg, du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till kring barnet.

Diskutera:

  1. Hur ser er rutin ut för att anmäla misstanke om våld eller övergrepp till socialtjänsten i er kommun?