Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

12 oktober 2018 | Nyhet

Siffrorna från Skolfams årliga resultatenkät är nu sammanställda och visar att Skolfambarnens skolresultat fortsätter att stiga. 79,1% av alla Skolfambarn går ut nian med behörighet till gymnasiet, vilket nu närmar sig rikssnittet på 84,5%.

Sedan starten 2005 har nu 1034 barn kartlagts åtminstone en gång, siffran inkluderar även de barn som ingått i team som under åren har lagts ner. Det finns idag 40 aktiva Skolfamteam runt om i Sverige. En fantastisk utveckling från det endaste team som startade upp som en projektverksamhet i Helsingborg för tretton år sedan!

Resultat 2018

Dessa 79,1% motsvarar 151 av de 191 Skolfambarn som har slutat årskurs nio. I årets enkät rapporterar sju team att samtliga av deras barn fått behörighet till gymnasiet. Efter ett års komplettering uppgår andelen behöriga till hela 84,4%. Förra årets sammanställning visade att 77,9 % uppnådde behörighet direkt efter nians slut vilket innebär att vi ser en fortsatt uppåtgående trend. 84,4% av alla Sveriges barn blir idag behöriga men den statistik som finns (från år 2015) över placerade barns skolresultat vittnar om att endast 60% (flickor) och 52% (pojkar) av de barn som är placerade utanför hemmet går ut nionde klass med behörighet. Skolfambarnen ligger därmed långt över snittet för placerade barn.

Framgångsfaktorer & utmaningar

I kommentarer från teamen lyfts stärkt samverkan mellan professioner, förbättrat samarbete mellan skola, familjehem och socialtjänst samt tydligare struktur runt elevens skolarbete som framgångsfaktorer i arbetet. Ett nytt inslag för årets enkät är en fråga om barnens delaktighet. 32 av 40 team rapporterar att barnens delaktighet tillgodoses bra alternativt idealt i deras verksamhet. I likhet med i fjol är det två utmaningar som i huvudsak framhålls. Det första rör särlokalisering av teammedlemmarna, vilket uppges orsaka en svagare samverkan. Det andra rör underdimensioneringen av team. Ett av teamen rapporterade i september 2018 att de hade 83 barn i kö och om alla barn slås ut på antalet team framkommer ett genomsnitt på 21 barn i kö till respektive team.

På gång i Skolfam

Under Skolfams nationella utvecklingsdagar våren 2018 röstades ett förslag fram om att utarbeta en gemensam löpande utvärdering/enkät till barnet. En arbetsgrupp är i full gång med arbetet och två utvärderingar kommer att finnas tillgängliga under 2019. Under slutet av 2018 och hela nästa år kommer forskning att bedrivas både på Uppsala universitet och Linköpings universitet i syfte att utvärdera och undersöka mål och effekter av Skolfam.

Mellan den 11-12 oktober hålls Skolfams årliga konferens där årets resultat presenteras. För den som missar konferensen kommer årsrapporten finnas tillgänglig för nerladdning under fliken publikationer och på Skolfams sida från och med vecka 43.