Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna

7 oktober 2019 | Nyhet

Ladda ner informationen som pdf: Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2020

Tema 2020: Varje barns rätt till utveckling med fokus på barnkonventionen som lag i praktiken

Den 1 januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser som positivt. Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla andra redo?

Artikel 6 – barnets rätt till liv och utveckling – en av barnkonventionens grundläggande principer

Ihop med andra artiklar, t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och fritid samt konventionens särskilda skyddsartiklar ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande. I alla beslut som rör barn behöver frågan ställas: Gynnar beslutet barnets utveckling eller hindras barnet i sin utveckling?

Barnets utveckling, hälsa och psykosociala välfärd är i många avseenden beroende av varandra. Enligt barnrättskommittén är det flera grundläggande mänskliga rättigheter som behöver främjas och skyddas för att skapa goda förutsättningar för barns och ungdomars utveckling.

Vi vill lyfta goda exempel på förebyggande arbete och exempel på lyckade insatser där man kunnat skapa goda förutsättningar för barnet att utvecklas.

Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till utveckling bland annat:

 • En rätt för barnet att få sina grundläggande behov tillgodosedda
 • Barnet har rätt till omvårdnad och skydd
 • Barnet har rätt till utbildning, fritid, lek och vila
 • Barnet har också rätt till kärlek och trygghet
 • Barnet har rätt att få ta ansvar och påverka sin situation i relation till ålder och mognad samt att efterhand få frigöra sig från beroende av föräldrarna/vårdnadshavarna
 • Yngre barn som växer upp under svåra förhållanden kräver särskild uppmärksamhet

Förebyggande arbete kan vara generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras. Hur kan vi arbeta konstruktivt? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för både barn, föräldrar och yrkesverksamma att genomföra barnkonventionens artikel 6.

Olika åldrar har olika behov

Små barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden för med sig andra behov och utmaningar. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter. Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov, olika förutsättningar.

På Barnrättsdagarna 2020 vill vi lyfta hur vi kan arbeta rättighetsbaserat så att alla barn oavsett ålder får sin rätt till utveckling tillgodosedd enligt barnkonventionen.

Övergripande för Barnrättsdagarna 2020 är barnets rätt till utveckling och barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barnets egen röst, barnets delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är yrkesverksamma som arbetar för eller med barn på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

För att ansöka om att föreläsa eller hålla en workshop på Barnrättsdagarna 2020 måste du skicka in en ansökan via vårt online-system på www.barnrattsdagarna.se eller här för att komma direkt till ansökningssystemet

I systemet skriver du en sammanfattning av din föreläsning eller din workshop:

 • Språket ska vara svenska.
 • Den beskrivande texten får innehålla max 400 ord. Sammanfattningen får innehålla max 70 ord.
 • Ansökan tillåter en bifogad bild, på t.ex. tabell.
 • Av ansökan ska det tydligt framgå hur ni under föreläsningen/workshopen kommer knyta an till barnkonventionens artikel 6. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte behandlas. Max 70 ord.
 • Det åligger författaren att skicka in en komplett och korrekt ansökan.
 • Vänligen notera att det som skrivs i ansökan, så som titel och sammanfattning, kommer att publiceras i programmet. Om ansökan godkänns kommer eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta att publiceras i programmet och på webben såsom skrivet av författaren.
 • All korrespondens angående ansökan sker med den som skickat in ansökan som i sin tur är ansvarig för att informationen når andra medverkande.
 • Det kommer vara möjligt att ansöka om två olika presentationsformer: Föreläsning eller workshop.
 • Det är möjligt att ansöka om en eller flera presentationer.
 • Föreläsare: max 3 ingår och kan stå med i programmet med undantag för föreläsare under 18 år eller om ni vill sätta ihop en egen panel. Kontakta oss i så fall.

Det kommer in många ansökningar. Arrangörerna förbehåller sig rätten att välja ut vilka och hur många ansökningar som godtas från respektive sökande som passar inom ramen för årets tema.

Åldersgrupper – välj en av följande:

 • 0-6
 • 7-12
 • 13-18
 • Åldersövergripande

Välj det alternativ som främst beskriver form och innehåll för ditt seminarium:

 • Föreläsning: Metod/verktyg
 • Föreläsning: Forskning
 • Föreläsning: Projekt/utvecklingsarbete
 • Workshop: Arbete med barnkonventionen som redskap
 • Workshop: Testa en metod/verktyg
 • Workshop: Processande av en frågeställning
 • Övrigt: specificera (fritext)

Här kan du läsa om vad som ingår i en föreläsning respektive workshop.

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 oktober 2019
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2019
Konferensen äger rum: 21-22 april 2020 på Conventum i Örebro

Om ditt bidrag antas står Barnrättsdagarna för deltagaravgiften båda dagarna.
Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminariehållaren.

Har du frågor?

Kontakta Barnrättsdagarnas projektledare

Susanne Björk

Projektledare 0701-06 31 13