Ansök om seminarium på Barnrättsdagarna 2023

21 september 2022 | Nyhet

Inför Barnrättsdagarna 2023 tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar eller workshops med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Ladda ner informationen som pdf

Ansök via Barnrättsdagarnas webbplats www.barnrattsdagarna.se

Artikel 19 – barnets rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp

Enligt artikel 19 ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Dessa skyddsåtgärder bör innefatta effektiva sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, förebyggande åtgärder, metoder för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning samt förfaranden för rättsligt ingripande.

I Sverige finns en stor acceptans för förbudet mot barnaga. Men ändå finns det barn som drabbas. Vi vill lyfta goda exempel på förebyggande arbete och exempel på lyckade insatser där man kunnat skapa goda förutsättningar för barnet att få skydd, stöd och behandling. Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till en uppväxt fri från våld en rätt för barnet att få:

 • Grundläggande behov tillgodosedda
 • Omvårdnad och skydd
 • Sjukvård och rehabilitering
 • Social trygghet
 • Kärlek och trygghet
 • Särskild uppmärksamhet för yngre och barn med funktionsnedsättningar

Förebyggande arbete kan vara generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja
hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras.

Olika åldrar har olika behov

Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov och olika förutsättningar. Yngre barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter.

På Barnrättsdagarna 2023 vill vi lyfta hur vi kan arbeta rättighetsbaserat så att alla barn oavsett ålder får sin rätt till en uppväxt fri från alla former av våld tillgodosedd enligt barnkonventionen. Hur kan vi arbeta konstruktivt? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för både barn, föräldrar och yrkesverksamma att förverkliga barnkonventionen i praktiken?

Läs mer om temat och dess innehåll här

Vem kan ansöka om seminarium

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är yrkesverksamma på nationell-, regional- och lokalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

För att ansöka om att föreläsa eller hålla en workshop på Barnrättsdagarna 2023 måste du skicka in en ansökan via vårt ansökningssystem som du når via knappen ovan eller direktlänken: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=barnratt2023. Det är möjligt att skicka in flera ansökningar. I systemet kommer du bland annat ombes fylla i följande:

 • En beskrivande text på max 400 ord samt en sammanfattning på max 70 ord. Ansökan tillåter även en bifogad bild, på t.ex. tabell.
 • Av ansökan ska det tydligt framgå hur seminariet kommer knyta an till barnkonventionen och
  årets tema. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte
  behandlas.
 • Åldersgrupp – välj en av följande: 0-6, 7-12, 13-18 eller åldersövergripande.
 • Typ av seminarium: Föreläsning eller Workshop
 • Föreläsare: max 3 ingår och kan stå med i programmet med undantag för föreläsare under 18 år eller om ni vill sätta ihop en egen panel. Kontakta oss i så fall.

Ämnesområden

välj det som bäst passar din föreläsning:

 • Fysiskt våld
 • Gängvåld
 • Kränkande behandling
 • Mobbning
 • Psykiskt våld
 • Rättsprocessen
 • Sexuella övergrepp
 • Stöd och behandling
 • Våld i hemmet
 • Våld mellan jämnåriga
 • Våldsförebyggande arbete
 • Övergrepp på nätet
 • Övrigt

Välj det alternativ som främst beskriver form och innehåll för ditt seminarium:

 • Föreläsning: Metod/verktyg
 • Föreläsning: Forskning/rapport
 • Föreläsning: Projekt/utvecklingsarbete
 • Workshop: Metod/verktyg
 • Workshop: Forskning/rapport
 • Workshop: Projekt/utveckling

Det kommer in många ansökningar. Arrangörerna förbehåller sig rätten att välja ut vilka och hur många ansökningar som godtas från respektive sökande som passar inom ramen för årets tema.

Datum och deadlines

Ansökningsomgången öppnar: 21 september 2022
Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 oktober 2022
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2022
Konferensen äger rum: 18-19 april 2022 i Karlstad CCC

Kostnad

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840 kr ex moms då ingår även middagen den 18 april. Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminarieföreläsaren.

Ladda ner informationen som pdf

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Projektledare 0701-06 31 13