Ansök om seminarium på Barnrättsdagarna 2024

20 september 2023 | Nyhet

Inför Barnrättsdagarna 2024 tar vi nu emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar eller workshops med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta på hur vi kan säkerställa varje barns rättigheter när deras föräldrar har olika former av svårigheter. Det är många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör och när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. På Barnrättsdagarna inkluderas även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

Registerstudier visar att barn som växer upp under sådana förhållanden löper en ökad risk för eget missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa. Genom att erbjuda ändamålsenligt stöd till föräldrar och barn kan en ogynnsam utveckling vändas och risken minskar för försummelse och psykiskt lidande, med påföljande omfattande samhällsinsatser.

Barn som har föräldrar med svårigheter är ett gemensamt samhällsuppdrag. Barnen känner ofta skuld, skam och oro för familjens situation. Forskning visar även att barn som har föräldrar med olika svårigheter kan ta ett stort ansvar i sin familj. I vardagen kan det innebära begränsade möjligheter för barnen, så som att man inte kan delta i fritidsaktiviteter eller har svårt att fokusera på skolan. Genom adekvat stöd till barn och föräldrar finns det möjligheter att kompensera för den ojämlikhet i uppväxt som det innebär att ha respektive inte ha föräldrar med allvarliga svårigheter i familjen. Det innebär att vi på Barnrättsdagarna inkluderar en bred grupp av aktörer och verksamheter.

Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn som har förlorat en förälder eller har föräldrar med svårigheter, får denna möjlighet? På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, forskningsmetoder och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare.

Inför Barnrättsdagarna 2024 efterlyser vi nationella, regionala och lokala exempel på hur vi kan säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Exempel på frågeställningar som gärna får belysas utifrån rättigheterna; rätten till information, rätten till en god hälsa, rätten till lek, fritid och vila, rätten till utveckling samt rätten till utbildning:

  • Vilka insatser/modeller/metoder finns och vad behöver utvecklas/saknas?
  • Hur kan barn och unga bli delaktiga i frågor och beslut som rör dem?
  • Vad behöver barn med föräldrar som har svårigheter för stöd och vad behöver utvecklas?
  • Hur kan förebyggande och tidiga insatser motiveras och prioriteras?
  • Vad säger forskningen?
  • Hur kan samhället arbeta för att utjämna kommunala och regionala skillnader?
  • Hur kan resurser prioriteras i offentliga budgetar för att garantera alla barns jämlika rättigheter?

 

Datum och deadlines

Ansökningsomgången öppnar: 20 september 2023
Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 oktober 2023
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2023
Konferensen äger rum: 9-10 april 2023 i Karlstad CCC

Välkommen med din ansökan!

 

Läs mer och ansök här