Artikel publicerad kring studie om att växa upp med missbrukande föräldrar

20 december 2019 | Forskningsnyhet

Att växa upp med missbrukande föräldrar – livshistorier, strategier, vändpunkter och stödbehov är en studie som fick stöd 2015 från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Nu finns en artikel publicerad och tillgänglig i vår forskningsdatabas.

Syftet med projektet har varit att generera ny kunskap om hur barns upplevelser av missbruk i familjen formar uppväxten och klivet in i tonår och vuxenliv som kan ligga till grund för utvecklandet av åldersanspassade insatser. Materialet består av berättelser från 19 barn som var i åldrarna 6–8 år vid deltagandet i Ersta Vändpunktens gruppverksamheter för barn till missbrukande föräldrar i början av 1990-talet. Barnen har intervjuats om sin livssituation vid tre olika tillfällen under en tioårsperiod.

Resultaten visar hur uppväxten i missbruksmiljö vanligtvis innebär en extremt utsatt position för barnet, ofta präglad av upprepade försummelser i omvårdnad och våld från den missbrukande föräldern. Barnen är dock att förstå som kompetenta aktörer snarare än passiva offer för omständigheter, genom att de aktivt tillämpar en rad strategier för att få föräldern att sluta dricka, tar stort omvårdnadsansvar för den missbrukande föräldern och syskon, samt försöker klara av sin skolgång trots en problematisk familjesituation. Om föräldern har slutat dricka har det som regel inneburit en positiv vändpunkt, genom att relationen förälder-barn beskrivs ha förbättrats. I ett fall har en positiv vändpunkt varit fosterhemsplacering. En vändpunkt till det bättre har även varit när barnen har uppnått tonåren och utvecklat egna intressen och relationer som orientering bort från missbruksmiljön. Rapporten utgör analys av den första delen av materialet.

Ta del av artikeln ‘If I whistled in her ear she’d wake up’: children’s narration about their experiences of growing up in alcoholic families, av Anneli Silvén Hagström & Ulla Forinder i vår forskningsdatabas. Där finns också annat material kopplat till projektet.