Barn ska aldrig behöva flytta tillbaka till en våldsam förälder

22 november 2022 | Debattartikel

Att växa upp med våld är en av de största riskerna som finns för barn, och utan rätt stöd och insatser riskerar det att påverka barnets hälsa och utveckling för resten av deras uppväxt och liv. Trots det ser vi flera stora brister – alltifrån bristande tillgång till vård, att tvingas träffa en våldsutövande förälder, avsaknad av skolgång samt att inte få tillgång till ett tryggt boende efter placering. Det är inte acceptabelt, skriver bland andra Catarina Berndtsson, Göteborgs Stadsmission.

Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten 22-11-2022

”Jag är rädd varje natt. Jag drömmer om att pappa ska döda mamma med en kniv. Jag är så orolig för att mamma ska bli dödad.” Så säger en nioårig pojke. Han är ett av de tusentals barn i Sverige som tillsammans med en förälder lever på skyddat boende för att skyddas från våld i hemmet.

Den hjälp och det stöd som barnet och dess förälder får under och efter vistelse på skyddat boende är avgörande för barnets möjlighet till återhämtning efter våldet. Trots det ser vi flera stora brister – alltifrån bristande tillgång till vård, att tvingas träffa en våldsutövande förälder, avsaknad av skolgång samt att inte få tillgång till ett tryggt boende efter placering. Ska barn som upplevt våld få hjälp att må bra igen behöver dessa brister åtgärdas.

Stärka rättigheterna

Under två år har Rädda Barnen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid vid Linköping Universitet, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs Stadsmission drivit projektet ”Efter Våldet” med syfte att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende. Detta har gjorts mot bakgrund av de brister som finns och som är kända.

I projektet har vi mött de barn som får hantera konsekvenserna av dessa brister, och fått ta del av deras berättelser. Barnen är tydliga. Ett barn beskriver dilemmat som uppstår när det är svårt att få tillgång till ett stabilt boende efter vistelsen på skyddat boende: ”Det är viktigt att föräldrarna får hjälp med ett boende så att de inte tvingas bo ihop bara för att man inte har något annat boende, då fortsätter våldet.”

Barn behöver förutsägbarhet och trygghet – en möjlighet att rota sig, få en stabil skolgång och möjlighet till stabila kompisrelationer. Så ser det inte ut idag. Många barn och föräldrar som flytt undan våld i familjen tvingas flytta runt mellan olika temporära boendelösningar, ibland i miljöer som är farliga och skrämmande för barn. Det kan handla om att behöva bo några nätter i taget på olika vandrarhem eller härbärgen. Vissa hamnar i hemlöshet, medan andra känner sig tvingade att flytta tillbaka till den partner som utövat våld – det våld som var orsaken till att de behövde fly från första början.

Många barn och föräldrar som flytt undan våld i familjen tvingas flytta runt mellan olika temporära boendelösningar, ibland i miljöer som är farliga och skrämmande för barn

År 2016 tillsattes en statlig utredning för att stärka barns rättigheter på skyddat boende, vilket resulterade i rapporten ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”. Det har nu passerat fem år sedan utredningen presenterade konkreta förslag för att förbättra situationen för barn på skyddat boende, och först nästa sommar ser förslagen ut att bli verklighet. Vi är positiva till de reformer som nu är på väg att genomföras för att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende – men det har tagit alldeles för lång tid. Frågor som rör våldsutsatta barn behöver hamna högre upp på den politiska dagordningen, för ökad prioritet och en mer skyndsam hantering.

Motverka våldsutsatthet

Den här veckan pågår ”En vecka fri från våld”, ett initiativ från organisationerna Män för jämställdhet samt Unizon, som syftar till att förebygga mäns våld i alla dess former. Därför vill vi uppmärksamma barn som lever på skyddat boende och vad dessa barn behöver. Samhället har ett ansvar för att förebygga och motverka våldsutsatthet. Varje barn som trots det utsätts för våld är ett misslyckande från samhällets sida. Att samhället dessutom misslyckas med att garantera våldsutsatta barn trygghet, skydd och återhämtning är oacceptabelt. Det som behövs är inga nyheter. Det finns en stark samsyn inom såväl forskning, beprövad erfarenhet samt statliga utredningar kring dessa barns behov – samt vilka förändringar som behövs.

Sedan den 18 oktober är det en ny regering på plats i Sverige. Vi vill härmed skicka tre uppmaningar till den nya regeringen – för att säkerställa att våldsutsatta barn får sina rättigheter tillgodosedda:

– Säkerställ att förslagen i utredningen ”Ett fönster av möjligheter” blir verklighet.

– Prioritera frågor som rör våldsutsatta barn högre på dagordningen, och lyssna in barn och ungas egna röster.

– Säkerställ att alla barn som vistas på skyddat boende får en fortsatt trygg boendesituation efter tiden på ett skyddat boende.

Detta är rättigheter som Sverige enligt lag är skyldiga att garantera för varje barn. Tills lösningarna är på plats riskerar dessa barn att fara illa. Vi behöver agera här och nu, tillsammans för alla barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Catarina Berndtsson, Områdeschef Boende och behandling/Skyddat boende, Göteborgs Stadsmission

Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna barnhuset

Laura Korhonen, Professor i barn och ungdomspsykiatri och centrumchef för det nationella kunskapscentret Barnafrid, Linköping Universitet

Maria Eriksson, Professor i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola

Maria Frisk, Sverigechef, Rädda Barnen