Barnhusets alternativa rapport till Barnrättskommittén

2 mars 2020 | Nyhet

Den 1-6 juni 2020 kommer Barnrättskommittén att för 6:e gången granska hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Inför denna granskningsomgång har Barnrättskommittén valt att först låta organisationer komma in med alternativa rapporter som sedan kommer ligga till grund för den lista med frågor som kommittén skickar till svenska staten.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skickat in en alternativ rapport till Barnrättskommittén utifrån hur vi bedömer att Sverige så här långt har förverkligat barnets rättigheter inom fyra områden. Rapportens upplägg bygger på barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige, beskrivning av nuläget genom den senaste forskningen och våra erfarenheter från möten med yrkesverksamma och från barn själva.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort en avgränsning i sin rapportering som bygger på de fyra prioriterade områdena i vår verksamhet.

  1. Barn i samhällets vård och deras rätt till utveckling, en god hälsa, information, delaktighet och en god utbildning
  2. Barn som utsätts för våld och deras rätt till skydd, utveckling, information, delaktighet samt stöd och rehabilitering
  3. Barn som anhöriga och deras rätt till utveckling, information, delaktighet, stöd och en god utbildning
  4. Barn som lever med föräldrar som har eller ska separera eller befinner sig en vårdnadstvist och deras rätt till utveckling, information, delaktighet, skydd samt stöd och insatser.

Utifrån forskning och möte med yrkesverksamma och barn själva kan vi konstatera att fler åtgärder krävs både nationellt, regionalt och kommunalt för att säkerställa barnets rättigheter utifrån ovanstående fyra områden.

  1. Barn som blir omhändertagna och placerade i samhällets vård ska erbjudas bästa möjliga utveckling. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att barnets rätt till information och delaktighet brister vid en placering samt under och efter en placering. Barnets rätt till utveckling, en god hälsa samt en god utbildning skiljer sig åt beroende på var i landet ett barn blir placerat. För att säkerställa att alla barn i samhällets vård, oavsett vårdform, får samma rättigheter behövs en tydligare nationell styrning och satsning så att insatser och modeller som riktar sig till alla placerade barn fortsätter att utvecklas, arbetas fram och följas upp.
  2. Sverige har antagit agenda 2030. Trots det saknar Sverige en tydlig nationell riktning och sammanhållen aktör kring våld mot barn. Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att Sverige behöver en nationell strategi samt nationell handlingsplan kring våld mot barn. Sverige behöver systematiskt samla in nationella data kring våld mot barn vart femte år. Kompetensutveckling hos yrkesverksamma som möter barn måste i högre grad prioriteras för att öka upptäckten, för att öka barnets tillgång till stöd och behandling och för att erbjuda behandling på olika nivåer utifrån barnets behov. Vi kan konstatera att barn som utsätts för våld eller övergrepp inte får den rehabilitering och tillgång till lämplig vård som de har rätt till. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att det krävs en nationell lagstiftning som gör det möjligt för samverkande myndigheter att dela och samla information.
  3. Det är många barn som är anhöriga till en föräldrar eller en annan vuxen som dom bor tillsammans med, och som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig sjukdom eller skada. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att det finns brister inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården att uppmärksamma dessa barn. För att stärka barn som anhöriga och deras rättigheter krävs en fortsatt transformering i socialtjänstlagen. Kompetensutveckling hos yrkesverksamma som möter barn måste i högre grad prioriteras för att öka upptäckten och öka barnets rätt till information, delaktighet och tillgång till stöd och insatser.
  4. Principen om barnets bästa kring vårdnad, boende och umgänge följs för lite i praktiken. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att barnets rätt till information och delaktighet inte är en prioriterad fråga vilket får till konsekvenser att barnet själv inte får tillgång till de stöd och insatser som de är i behov av. Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att det behövs metoder för att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till både barn och föräldrar. Som ett led i arbetet för att tidigt upptäcka anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att lagstiftaren borde driva på och skapa förutsättningar för att utveckla och implementera metoden Doors och barn Doors i Sverige. Vidare ser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att socialtjänstlagen behöver förtydligas och omformuleras kring syftet med samarbetssamtalen till att omfatta att barnets bästa ska vara avgörande.Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att det krävs en förändring i lagstiftningen så att barn aldrig ska tvingas till umgänge med en förälder som mördat den andre föräldern samt att vårdnadshavare som mördat ett barns förälder fråntas vårdnaden om barnet.

Barnhusets rapport till Barnrättskommittén

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga