Barnkonventionen i praktiken, vad innebär det?

27 mars 2018 | Debattartikel

Just nu pågår ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen och barnrättsperspektivet hos myndighet, kommun och landsting runt om i landet. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att beslut fattas utifrån barnets bästa.

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom de utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån för att ta fram nya verktyg för att arbeta i praktiken med barns bästa. En viktig del av Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete är att sprida kunskap om barnets rättigheter och att tillgängliggöra metoder och forskning för hur yrkesverksamma på bästa sätt kan genomföra barnkonventionen i praktiken. Några av dessa projekt är Skolfam, BRA-samtal och Samverkansteam samt Stöd och behandling kring våld och sexuella övergrepp.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn att få en god utveckling av skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället. BRA-samtal är en modell för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Samverkansteam organiserar tvärprofessionella team i samband med separation mellan föräldrar. Genom tidiga insatser kan samhället skapa goda förutsättningar för varje enskilt barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Stöd och behandling är ett utvecklingsprojekt med mål att ta fram en modell för barn som utsatts för våld och eller sexuella övergrepp. Läs mer om våra projekt här.

Den 13 juni i år äger en viktig debatt i riksdagen rum i frågan om barnkonventionen ska bli lag. Stiftelsen Allmänna Barnhusets förhoppning är att beslut fattas senast den 14 juni i år och att lagen träder i kraft år 2020. Under tiden fortsätter vi utvecklingsarbetet.

Varmt välkomna att vara med på resan, till exempel på någon av våra konferenser. Läs mer om våra konferenser här.

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset