Pilotstudien BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden

18 september 2023 | Forskningsnyhet

Forskarna Maria Eriksson & Hélène Lagerlöf från Marie Cederschiöld högskola har lämnat in slutrapport för en studie som rör barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden. I rapporten presenteras resultat från en pilotstudie där BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden studerats i två olika kontexter: myndighetsutövande socialtjänst respektive skyddat boende.

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå till väga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd när de är anhöriga. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme: barnet ska få möjlighet att ställa sina frågor och uttrycka eventuellt behov av stöd.

Studien genomfördes under perioden 2019-2022. Två socialtjänster och ett skyddat boende medverkade. Det empiriska underlaget för de analyser som presenteras i rapporten består av ljudinspelningar av BRA-samtal i skyddat boende och tematiskt strukturerade gruppintervjuer med BRA-samtalsledare i myndighetsutövande socialtjänst respektive skyddat boende  Andra nyckelpersoner i de medverkande verksamheterna, som chefer, utvecklingsledare och en kontaktperson för samtalsledare, har också intervjuats.

Resultaten från pilotstudien visar att BRA-samtal som samtalsmodell betraktat är en användbar modell i möte med målgrupperna barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden inklusive skyddat boende.  De synpunkter som framkommit om behov av vissa anpassningar i den version av modellen som prövats i projektet pekar på vikten av det pågående utvecklingsarbetet med att anpassa BRA-samtal till yngre barn.

Medan modellen varit genomförbar i skyddat boende återstår det att pröva på vilket sätt BRA-samtal kan genomföras inom ramen för myndighetsutövande socialtjänst.

Slutrapporten finns att ladda ned i vår forskningsdatabas