De får Stora Priset 2020 och 2021

18 november 2021 | Pressmeddelande

Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Den 1 december delar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut Stora Priset till 2020- och 2021 års pristagare. Pristagarna är Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, barnrättsexperten Simone Ek och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM.

– Barnets rätt till utveckling och bästa uppnåeliga hälsa är två grundstenar i barnkonventionen för att varje barn ska få möjligheten till goda uppväxtvillkor. Därför är det viktigt för oss att lyfta de personer och organisationer som kämpar för dem som har allra störst behov av stöd. Och det är precis vad årets vinnare av Stora Priset gjort under flera år, säger Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF

2021 års Stora pris är speciellt kopplat till temat Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och går till Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF.

År 2000 bildades Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, ett nationellt nätverk för att stärka familjecentralers arbete. Familjecentralen är en mötesplats som riktar sig till föräldrar och barn med syftet att agera hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande för hela familjens livssituation och har genom åren etablerat sig som den sammanhållande kraften för familjecentraler i hela landet.

Motivering FFFF

Familjecentraler är en samverkande plats för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa är. En arena för att nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, vägleder och bidrar till utveckling av den unika mötesplats som familjecentralen är. Genom FFFF:s engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.

2020 års Stora Pris är speciellt kopplat till temat Barnets rätt till utveckling och barnkonventionen som lag och går till Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM och barnrättsexperten Simone Ek.

Simone Ek

Simone Ek var med när Barnkonventionen arbetades fram mellan åren 1979 och 1989 då frivilligorganisationerna hade en stor roll i tillkomsten av barnkonventionen. Simone arbetade under lång tid på Rädda Barnen International och var en av de viktigaste aktörerna som var på plats i Geneve när förhandlingarna pågick. Det framgår att Simone insåg att ärtsoppa och punsch var en bra metod för att nå fram i förhandlingarna.

Motivering Simone Ek

Simone Ek har spelat en avgörande roll i tillkomsten av barnkonventionen 1989. Simone har med sitt genuina barnrättsperspektiv påverkat hur barnkonventionen utformades i både antalet artiklar och dess innehåll. Simone har även skrivit en bok, utgiven av Rädda barnen med namnet ”Självklart barnets rättigheter”. Den handlar om frivillorganisationernas roll i tillkomsten av Barnkonventionen.

I framtagandet av barnkonventionen använde Simone sin strategiska förhandlingsförmåga och sin kunskap om hur politik och motsättningar kan mötas. Simone bidrog till att regeringsdelegater och representanter för frivillig organisationerna träffades för dialoger som medförde att låsningar i förhandlingarna bröts upp.

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM

Sveriges ungdomsmottagningar har funnits sedan 1973, sedan den nya abortlagstiftningen tillkomst. Den första ungdomsmottagningen startades i Borlänge av Dr Gustav Högberg med flera kollegor. Sedan dess har det tillkommit ca 250 ungdomsmottagningar runtom i landet.

Det har varit upp till varje ungdomsmottagning att utforma sin verksamhet. Men arbetet har präglats av tvärprofessionella team mellan det somatiska, sociala och psykologiska professionerna. Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, ger stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samlar och sprider information, stimulerar utbyte av erfarenheter mellan ungdomsmottagningar och medverkar till fortbildning inom aktuella områden.

Motivering FSUM

Sveriges ungdomsmottagningar spelar en stor roll i mötet med ungdomar i deras vardag i både glädje och svårigheter. Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, har varit en viktig del av utvecklingen för ungdomsmottagningar och är fortsatt en viktig aktör i att säkerställa kvaliteten genom nationella riktlinjer och handbok. Likaså i sin roll att verka för att ungdomsmottagningarna får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

FSUM arbetar även för att Sveriges ungdomsmottagningar skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa. Fokus är att alla ungdomsmottagningar ska arbeta utifrån vad ungdomen vill ha hjälp med och att stärka ungdomens inneboende kraft.

Utdelningen av Stora Priset live-sänds via Stiftelsen Allmänna Barnhusets Facebook-sida den 1 december kl. 13:30 – 14:45

Följ sändningen via vårt Facebook-event (Facebook)