Remissvar: Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

19 januari 2021 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skickat in ett remissvar till Justitiedepartementet för betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar utredningens förslag

Utredningens utgångspunkt är att det är av största vikt att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck och att det finns ett behov av att ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.

De förslag som presenteras är angelägna och väl genomtänkta. Utredningen har föreslagit viktiga åtgärder på området. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker därför samtliga förslag, men vill betona behovet av kompletterande åtgärder. Vi föreslår därför ytterligare kunskapshöjande åtgärder i linje med utredningens intention samt att innehållet i den nya lagstiftningen kommuniceras till barn och unga.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg och är underskrivet av ordförande Anne-Marie Brodén och generalsekreterare Cecilia Sjölander. Det inskickade remissvaret finns att läsa i dokumentet nedan.

Läs hela remissvaret – Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 (pdf)