Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

26 april 2023 | Remissvar

Remissvar Ju2023/00145

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av utredningens förslag och lämnar i detta remissvar våra synpunkter.

Sammanfattning

Förslagen syftar till att säkerställa att barnets rättigheter är skyddade vid situationer där barnet är förankrade i flera länder inom Europeiska unionen. Förslaget bryggar över befintlig nationell lagstiftning och innehåller bestämmelser som gör att nationella domstolshandlingar erkänns i övriga medlemsländer, detta för att underlätta för barn och föräldraskap inom Unionen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedömer att regeländringarna kommer leda till att skyddet för barnets rättigheter stärks. Vår bedömning är att förändringarna därutöver kommer att underlätta för socialnämnderna i landets kommuner i deras uppdrag att fastställa föräldraskap i ärenden där föräldraskap har fastställts i ett annat medlemsland.

Förslagen möjliggör att barnets rättsliga status erkänns över gränserna och utredningen lyfter barnkonventionen och på vilket sätt förslaget går i linje med konventionens artiklar. De höjer dock inte ambitionen vad gäller en stärkt efterlevnad av barnkonventionen i respektive medlemsland. Det är heller inte det uppdraget som Europeiska Kommissionen hade. Men det vore välkommet att undersöka hur en ökad efterlevnad av barnkonventionen skulle kunna regleras med stöd av den Europeiska unionen.

Kommentarer på utredningens förslag

Här följer kommentarer som rör utredningens genomförande, förslag och definitioner.

Kommissionens förslag föranleddes av en utredning där medlemsländerna konsulterades och där forskare, myndigheter, civilsamhälle, experter och representanter från befolkningen på olika sätt har fått lämna synpunkter (2022/0402:7ff). Här lyfts även att aktörer som representerar barns röster har konsulterats. Stiftelsen Allmänna Barnhuset beklagar att barn inte har inkluderats i arbetet med att fånga in en bredd av synpunkter.

The European Certificate of Parenthood (2022/0402:54ff). Utredningen lägger fram ett förslag om att inrätta ett europeiskt föräldraintyg. Det ska kunna erhållas på begäran och användas i situationer där frågor om föräldraskap kan uppkomma mellan medlemsländerna. Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar förslaget. Det bedöms kunna vara till hjälp i situationer som annars riskerar att vara tidskrävande med hantering av myndighetsutlåtanden från olika juridiska kontexter. För att ytterligare underlätta föreslås att möjligheten att få ett föräldraintyg utfärdat kommer till föräldrars kännedom. Det kan här handla om tydlig information i de sammanhang där föräldrar och barn med koppling till flera medlemsländer befinner sig.

Artikel 4, definitioner (2022/0402:41). I förslaget definieras barn som en person i alla åldrar. Detta motiveras med att utredningens förslag har för avsikt att även ha bärighet för personer som ej längre är barn, men där den juridiska statusen när personen var barn, ska kunna värderas och fastslås. Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar denna breda definition i detta sammanhang. Det ger ett erkännande av vikten av att kunna få den egna bakgrunden fastslagen. Det ger det vuxna barnet ökad tillgång till den egna historien och sitt biologiska ursprung vilket även är av vikt för det vuxna barnets egna barn och deras uppväxtvillkor.

Föredragande i ärendet har varit Marianne Gabrielsson.

Stockholm 2023-04-24

Anne Marie Brodén
Ordförande
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ladda ner som PDF