Knas hemma har beviljats medel för projektet ”Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem”

20 september 2018 | Pressmeddelande

Tillsammans med Föreningen Knas hemma har Stiftelsen Allmänna Barnhuset stått som medsökande till Allmänna arvsfonden för ett projekt som syftar till att ge placerade barn kunskaper om sina rättigheter. Vi kan nu med glädje berätta att Knas hemma beviljats medel för att bedriva projektet under tre år.

Utifrån föreningen Knas hemmas erfarenheter och deras ambassadörers egna erfarenheter kring samhällsplaceringar, har det framkommit att behovet av kunskap kring barnets rättigheter behövs stärkas för målgruppen själva.

Det övergripande målet för projektet är att skapa en nationell utbildning riktad till barn och unga som är samhällsplacerade idag för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda möjligheter att påverka villkoren kring sin placering och känna sig delaktiga och få sina röster hörda. De ska även få kunskap om vart de kan vända sig om något inte fungerar som det är tänkt i placeringen.

Målgruppen är med och utformar utbildningen och blir delaktiga i att sammanställa den tilltänkta utbildningen för andra ungdomar nationellt.

Projektets huvudsakliga målgrupp kommer att vara barn och ungdomar mellan 12 – 20 år som är i en nuvarande placering. Ambitionen är att nå en heterogen grupp med avseende på kön och bakgrund, ålder och eventuella funktionsvariationer. Sekundär målgrupp är familjehem, vårdnadshavare, socialtjänst, skolpersonal, kommun, polis, frivillighetsorganisationer, primärvård och även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och övriga rättsinstanser.

Knas hemma planerar att arrangera workshops/träffar och bjuda in ungdomsgrupper nationellt via socialtjänstens kontaktpersoner. Det som ungdomsgrupperna skapar på workshoparna blir grunden till utbildningsmaterialet. Under varje workshop/aktivitet kommer det att erbjudas många olika metoder och ungdomarna själva får bestämma vad de vill skapa.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer att ansvara över vuxenreferensgruppen och sammankalla till möten i den gruppen. Vuxenreferensgruppen kommer bestå av representanter från statliga aktörer, forskning och idéburen sektor. Vuxengruppen kommer att arbeta med logistikfrågor, om hur vi når målgruppen samt innehåll. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer även få fortlöpande information kring projektet och ska delta i planeringsmöten.

Efter projektets slut kommer den färdiga utbildningen, ”Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem” att spridas nationellt, digitalt samt med en förhoppning om att kunna nå så många placerade ungdomar som möjligt.

Idag finns över 35 500 samhällsplacerade barn och ungdomar i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). 3-4% av alla barn i Sverige placeras någon gång i familjehem/institution (SBU, 2017). Enligt UNICEF (Barn och samhällsvård 2016) var ca 12 000 ungdomar mellan 13 – 20 år placerade i familjehem och sammanräknat med antal placerade i HVB-hem och SIS låg siffran på 26 000 ungdomar. Socialstyrelsens senaste rapport framhäver att barnets rättigheter brister på flera områden: ”Det finns brister i barns delaktighet och i barns tillgång till information om socialtjänsten, och det behövs både nationella och lokala insatser för att komma tillrätta med dessa brister.” (Individ- och familjeomsorg -lägesrapport 2018).

Sverige är ett av de länder som förbundit sig att följa barnkonventionen, men trots detta har det framkommit kritik om hur den följs samt om att det brustit i praxis och lagstiftning. Därför har regeringen nu bestämt att barnkonventionen troligen blir svensk lag 2020 vilket innebär att fler barn skulle få stärkta rättigheter. I samband med att barnkonventionen blir lag så ser vi vikten av att fler ungdomar också får kunskap om vad barnkonventionen innebär och hur detta kan komma att påverka deras liv.

Vi och Knas hemma önskar att alla barn och ungdomar som placeras ska få en grundutbildning i barnets rättigheter så att de kan bli delaktiga, få kunskap och veta vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd.
Genom Knas hemmas sociala medier kommer det finnas möjlighet att få information om projektet och deltagande. Där kommer man även kunna följa projektet och fler få upp ögonen för vad som sker.

Här kan du lyssna till ett inslag i SR om projektet
Här kan du lyssna till Emiliya som är ambassadör i Knas hemma
Knas hemmas Facebook hittar du här
www.knashemma.se