Kulturrådet beviljar medel till Letterbox Club

30 november 2021 | Beviljade medel

I årets andra fördelning av bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser beviljade Kulturrådet stöd till Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt mångspråk och tillgänglighet som är kopplat till Letterbox Club Sverige. Ambitionen att utveckla Letterbox Club med inriktning på mångspråk och tillgänglighet.

En del av de barn som deltar i Letterbox Club har annat modersmål än svenska, eller läs- och skrivsvårigheter. Det gör att de har ännu svårare att klara skolans lärandemål. En del kommuner har även börjat använda Letterbox Club i sitt integrationsarbete. Utifrån det finns ett behov att ta fram nytt material samt anpassa befintligt material utifrån ett mångspråksperspektiv. I utvärderingarna av Letterbox Club framgår det att några barn i varje omgång har svårigheter att ta till sig materialet, bland annat på grund av läs- och skrivsvårigheter. Därmed behövs en utveckling även för denna grupp.

Syftet med projektet är således att göra materialet i Letterbox Club mer tillgängligt för de grupper av barn som idag har svårt att ta till sig det.

Så här fungerar Letterbox Club Sverige

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. en socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun.

De barn som är välkomna att delta år 2022 är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen ska läsåret 2022/2023 gå i årskurs F-5. Anmälan är öppen fram till den 14 januari 2022.

Läs mer om hur du anmäler barn i din kommun till nästa omgång här (länk)

Nyhet på Kulturrådets webbplats om beviljade medel (extern)