Multiutsatta barn måste få förtroende för vuxna

9 april 2019 | Debattartikel

Barn utsätts fortfarande för våld, därför måste vi se till att barnen kan bygga förtroende för vuxenvärlden. Särskilt de barn som är utsatta på många olika sätt, så kallad multiutsatthet, skriver Barnombudsmannen och generalsekreteraren för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

DEBATT. Publicerad i Altinget den 9 april 2019

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman och generaldirektör, Barnombudsmannen

 

För tionde gången bjuder Stiftelsen allmänna barnhuset och Barnombudsmannen in till Barnrättsdagarna i Örebro. Den 9 och 10 april möts 1 350 personer från hela landet och i år kommer vi särskilt lyfta barn som utsatts för våld, barn i vårdnadstvister och separationer samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Forskning visar att dessa grupper till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och sammanhang, samverkan och vikten av barns delaktighet.

Våld från en vuxen

Barnkonventionen blir svensk lag i januari år 2020 och det sätter fokus även på områden som inte alltid är synliga i lagstiftningen. Den svenska anti-agalagen firar 40 år och Barnkonventionen fyller 30 år, något som vi också kommer att uppmärksamma på Barnrättsdagarna. Vilka insatser har under åren gjorts och vad har Sverige kvar att göra? Alla aspekter presenteras utifrån senaste forskningen och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Finns i hela samhället

Trots det svenska agaförbudet vet vi att drygt 40 procent av alla barn i Sverige är utsatta för någon form av våld från en vuxen under sin uppväxt. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. En del barn bor i utsatta områden eller i familjer med små resurser, men barn i utsatta situationer finns i alla delar av samhället och i olika kontexter.

Multiutsatthet

Alla barn som utsätts för våld måste uppmärksammas och åtgärder måste vidtas både inom stödjande insatser och straffrätten samt skyddslagstiftningen. Alla barn är olika och alla barn reagerar också olika. Det är därför viktigt att lyssna in barnets egen upplevelse.

Att befinna sig i en utsatt situation betyder inte alltid att man är utsatt, men vissa barn är utsatta på många olika sätt, så kallad multiutsatthet. En del barn berättar direkt, andra barn visar genom sitt beteende eller genom symtom att något inte står rätt till. Men det finns också barn som aktivt försöker dölja sin situation eller som är extra skötsamma och anpassningsbara för att omgivningen inte ska märka något. De kan vara svåra att uppmärksamma.

Förtroende för vuxenvärlden

Därför är det viktigt att vuxna som arbetar med barn signalerar att de känner till att det finns barn i utsatta situationer, att de är beredda att ta emot berättelser om svåra saker och att de kommer att ta det barn berättar på allvar. Då kan barn bygga upp det förtroende för vuxenvärlden som krävs för att åstadkomma förändring.

Rättighetsbärare

Barnrättsdagarna 2019 lyfter det förebyggande arbetet, tidiga insatser, friskfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska ses som rättighetsbärare. Och att samverkan mellan olika verksamheter kan göra skillnad för barn.