Nu är det dags att ansöka om att föreläsa eller ordna en workshop på Barnrättsdagarna 2019

9 oktober 2018 | Nyhet

Inför Barnrättsdagarna 2019 tar vi nu emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

På Barnrättsdagarna 2019 kommer vi lyfta barn i utsatta situationer. Vi kommer särskilt titta på barn som utsatts för våld, barn i vårdnadstvister och separationer samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Forskning har det visat att grupperna till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och sammanhang, samverkan och vikten av delaktighet. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, friskfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

2019 fyller antiagalagen 40 år, Barnkonventionen fyller 30 år och det är 10:e gången som Barnrättsdagarna äger rum. Detta kommer vi naturligtvis uppmärksamma. Hur har det gått? Vad har gjorts och vad har vi kvar att göra?

Inför Barnrättsdagarna 2019 efterlyser vi nationella, regionala och lokala exempel på hur vi kan säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda utifrån deras behov för att de ska ges grundförutsättningarna för en trygg uppväxt enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Exempel på frågeställningar som gärna får belysas kopplat till de tre spåren; våld, separationer & vårdnadstvister eller barn i kontakt med socialtjänsten:

 • Hur kan principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vara vägledande när barn befinner sig i utsatta situationer?
 • Hur kan genomslaget för barnkonventionens artikel 2, att respektera och tillförsäkra varje barn alla rättigheter i konventionen utan åtskillnad av något slag, förbättras i Sverige?
 • Hur kan samhället arbeta för att utjämna kommunala och regionala skillnader?
 • Hur påverkar barns livssituation deras rätt och möjlighet till liv och utveckling, god hälsa, utbildning och trygga uppväxtvillkor?
 • För att garantera alla barn samma möjlighet till utveckling krävs olika typer av insatser vid olika åldrar och för olika grupper av barn. Vilka insatser/metoder finns och vad behöver utvecklas/saknas?
 • Hur kan barn och ungas kunskap om sin livssituation inhämtas och beaktas?
 • Hur kan barn och unga i utsatta situationer göra sina röster hörda och få inflytande när det gäller frågor och beslutsfattande som rör dem?
 • Hur kan offentliga budgetar användas för att garantera alla barns jämlika rättigheter?

Vi tar gärna del av goda exempel och konkreta verktyg för att säkerställa barns rättigheter som finns i din verksamhet eller forskning.

Målsättningen är att alla föreläsningar och workshops har en tydlig koppling till barnkonventionen. Dessutom är det viktigt att barns röster ges utrymme och betydelse i din presentation. Läs mer om temat och dess innehåll här

Vi välkomnar dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och ny forskning som rör konferensens tema.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

För att ansöka om att föreläsa eller hålla en workshop på Barnrättsdagarna 2019 måste du skicka in ett abstract via vårt ansökningssystem.

I systemet skriver du en sammanfattning av din föreläsning eller din workshop:

 •  Språket ska vara svenska.
 • Abstracttexten ska totalt innehålla maximum 400 ord. Sammanfattningen får innehålla max 350 tecken.
 • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
 • Av abstractet ska det tydligt framgå hur ni under föreläsningen/workshopen kommer knyta an till barnkonventionen och barns rättigheter. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte behandlas.
 • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
 • Vänligen notera att det som skrivs i ansökan, så som titel och sammanfattning, kommer ligga till grund för det publicerade programmet.
 • Om ansökan godkänns kommer eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta att publiceras i programmet och på webben såsom skrivet av författaren.
 • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medsökande.

Ange i din ansökan om du vill hålla en föreläsning eller en workshop.
Här kan du läsa om vad som ingår i en föreläsning respektive workshop.

Datum och deadlines

Ansökningsomgången öppnar: 2 oktober 2018
Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 oktober 2018
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2018
Konferensen äger rum: 9-10 april 2019 på Conventum i Örebro

Om ditt bidrag antas står Barnrättsdagarna för deltagaravgiften båda dagarna.

Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av föredragshållaren.

Vid frågor kontakta Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se